پندارهای شهید احمدشاه مسعود

پندارهای شهید احمدشاه مسعود

شرایط ناگوار و جنگی زمان برای شهید احمدشاه مسعود فرصت نداد تا خاطرات، برنامه‌ها و افکارش را بنویسد. امروز تنها دو مقاله، شماری از نامه‌ها و برشی از یادداشت‌های روزانه‌اش قابل دسترس اند. شاید زنده‌گی انسان‌های بزرگ همین گونه است....

ادامه مطلب...
قهـرمان تمامِ میـدان‌ها

قهـرمان تمامِ میـدان‌ها

من از سال 1360 تا 1369 تقریباً نُه سال تمام را با آمرصاحب سپری کردم و از نزدیک شاهد طرز زنده‌گی، جلوه‌های اخلاقی و برخورد او با طبقاتِ مختلفِ جامعه بودم. در این سال‌های دشوار جنگ و خانه‌به‌دوشی که با...

ادامه مطلب...
مرزهای کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

مرزهای کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

    بخش یازدهـم/ صوبۀ دارالخلافۀ شاه جهان‌آباد (صوبۀ دهلی): پایتخت قدیم فرمانروایان هند موضع «هستناپور» - در کنار رود گنگ - بود. بعد سلسلۀ پاندوان پایتختِ خود را جدا کرده، در شهر اندرپت – در کنار رود جمن – تخت‌گاه...

ادامه مطلب...
مرزهای کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

مرزهای کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

بخش دهــم/ ب– جغرافیای سیاسی - اداری عمومیات کشور هندوستان از عهد شاهجهان از قلعۀ بست تا قلعۀ اودیسۀ دکن بوده که هزار و پانصد کروه تخمین میگردد. بنابر اطلاع بر کیفیت ملک و بند و بست و ضبط و ربط، این سواد...

ادامه مطلب...
مرز های کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

مرز های کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

بخش نهــم/ • در کتب فقه مشهور است که هرکه زن محرمه ]بیش از چهار[ را در تحت تصرف خود نگه دارد کافر است، چه مداومت نمودن بر حرام بلااستحلال نمی‌باشد و استحلال حرام کفر است(ص219). ملا سلطان صافی در تبعیت...

ادامه مطلب...