قهـرمان تمامِ میـدان‌ها

قهـرمان تمامِ میـدان‌ها

من از سال 1360 تا 1369 تقریباً نُه سال تمام را با آمرصاحب سپری کردم و از نزدیک شاهد طرز زنده‌گی، جلوه‌های اخلاقی و برخورد او با طبقاتِ مختلفِ جامعه بودم. در این سال‌های دشوار جنگ و خانه‌به‌دوشی که با...

ادامه مطلب...
مرزهای کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

مرزهای کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

    بخش یازدهـم/ صوبۀ دارالخلافۀ شاه جهان‌آباد (صوبۀ دهلی): پایتخت قدیم فرمانروایان هند موضع «هستناپور» - در کنار رود گنگ - بود. بعد سلسلۀ پاندوان پایتختِ خود را جدا کرده، در شهر اندرپت – در کنار رود جمن – تخت‌گاه...

ادامه مطلب...
مرزهای کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

مرزهای کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

بخش دهــم/ ب– جغرافیای سیاسی - اداری عمومیات کشور هندوستان از عهد شاهجهان از قلعۀ بست تا قلعۀ اودیسۀ دکن بوده که هزار و پانصد کروه تخمین میگردد. بنابر اطلاع بر کیفیت ملک و بند و بست و ضبط و ربط، این سواد...

ادامه مطلب...
مرز های کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

مرز های کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

بخش نهــم/ • در کتب فقه مشهور است که هرکه زن محرمه ]بیش از چهار[ را در تحت تصرف خود نگه دارد کافر است، چه مداومت نمودن بر حرام بلااستحلال نمی‌باشد و استحلال حرام کفر است(ص219). ملا سلطان صافی در تبعیت...

ادامه مطلب...
مرزهای کفر و اسلام نزد آخوند در ویزه

مرزهای کفر و اسلام نزد آخوند در ویزه

بخش هشتــم/ • این ملعون پیر تاریک منکر بعث بوده و اتباع خود را می‌فرمود که همین صورت موجودۀ خود یا به لطافت و رأفت و به نعمت‌پروری نگه دارید، خواه حلال خواه حرام، بعد از انتفای این صورت، شما را...

ادامه مطلب...