فرازهایی از نحوۀ زنده‌گی زن           در اسلام

فرازهایی از نحوۀ زنده‌گی زن در اسلام

بخش دوم و پایانی/ ام‌المؤمنين زينب بنت جحش - رضي‌الله ‌عنها - از دست‌رنجِ خويش مي‌خورد و صدقه مي‌داد و عايشۀ صديقه - رضي‌الله ‌عنها - دربارۀ او فرموده ‌است: «فكانت أطولنا يدا زينب بنت جحش لأنها كانت تعمل بيدها و تصدق»...

ادامه مطلب...
فرازهایی از نحوۀ زنده‌گی زن  در اسلام

فرازهایی از نحوۀ زنده‌گی زن در اسلام

بخش نخسـت/ چكــــــــــيده مقالۀ حاضر، نمايانگرِ گوشه‌یي از نحوۀ زنده‌گي زن در قرآن و عصر نبوّت است كه عمدتاً به اين موارد اشاره خواهد کرد: - شناخت و معرفت زن مسلمانِ افغانستانی از شخصيت زن در قرآن؛ - آشنايي او با رفتار پيامبر -...

ادامه مطلب...
نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه و آلمـان

نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه و آلمـان

بخش هجـــدهم و پایانی/ تمامی فصل های انسان اعم از: نطق، مدنی الطبع بودن، ابداع گری و متافیزیکیتِ وی مسبوق بر یک امرِ پیشینی ِ دیگری‌ست که از آن به اختیار تعبیر می-شود. انسان موجودی مختار است و همۀ اوصافِ دیگرِ...

ادامه مطلب...
نگاه انتقادی به غرب از چشـم انداز فرانسـه و آلمـان

نگاه انتقادی به غرب از چشـم انداز فرانسـه و آلمـان

بخش هفـــدهم/ انسان چیست؟ پاسخ به این پرسش که هدف از آفرینش انسان چیست، مسبوق بر فهم ماهیتِ انسان است. این‌که انسان چیست و چه تعریفی می توان از او به‌دست داد، مسالۀ درازدامنی ست که تا امروز همچنان مسأله است. انسان...

ادامه مطلب...
نگاه انتقادی به غرب از چشـم انداز فرانسـه و آلمـان

نگاه انتقادی به غرب از چشـم انداز فرانسـه و آلمـان

بخش شـانزدهــم/ مسالۀ رکن بودنِ عمل به لحاظ زمان و دایرۀ شمول را می توان به صورت های زیر دسته بندی کرد: 1. عمل به تمامی احکام دینی، در همه وقت 2. عمل به بخشی از احکام دینی، در همه وقت 3. عمل به...

ادامه مطلب...