نگاه انتقادی به غرب از چشـم انداز فرانسـه و آلمـان

نگاه انتقادی به غرب از چشـم انداز فرانسـه و آلمـان

بخش پانزدهــم/ در نگاهی جمع گرایانه می توان هدف از آفرینشِ انسان را به دو دستۀ تکوینی و اختیاری تقسیم کرد. از این منظر، هدف های تکوینی آفرینشِ انسان تحقق یافته و انسان در بهترین صورتِ ممکن آفریده شده است. اما...

ادامه مطلب...
نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه و آلمـان

نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه و آلمـان

بخش چهـاردهــم/ سخن پیامبر اسلام مبنی بر این‌که مسلمان همواره در عبادت است و حتا خوابِ او نیز عبادت به حساب می‌آید، نشان‌دهندۀ آن است که منظور از عبادت در اسلام، همان معنای وسیع کلمه است. انسان در هر حال و...

ادامه مطلب...
نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه و آلمـان

نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه و آلمـان

بخش سـیزدهــم/ فلسفۀ آفرینش واژۀ فلسفه گاه به‌صورتِ مستقل و گاهی هم به شکلِ مضاف به کار برده می‌شود. از فلسفه - در معنای مطلق کلمه - تعریف‌های زیادی تا اکنون ارایه شده است که تقریباً همه متکی بر ‌فرض‌های پیشینیِ فیلسوفان...

ادامه مطلب...
نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه و آلمـان

نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه و آلمـان

بخش دوازدهــم/ پُرروشن است که در عصر جاهلیت و پیشتر از آن، باورهایی وجود داشت که باور به خلقتِ همسانِ انسان‌ها را برنمی‌تافت و قایل به تفکیک در آفرینشِ انسان‌ها بود. برخی‌ها ـ با توجه به نگاه‌ای عمیق طبقاتی ـ به...

ادامه مطلب...
نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه و آلمـان

نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه و آلمـان

بخش یازدهــم/ تفاوت میان زن و مرد که در جامعۀ ما آنهمه آشکار و آفتابیست، در غرب کمرنگ به نظر میرسد و مردان و  زنان شبیهِ هم به نظر می آیند. زن غربی از لحاظ نوع لباس، با مردِ آن تفاوتِ...

ادامه مطلب...