نگاه انتقادی به غرب از چشـم انداز فرانسـه و آلمـان

نگاه انتقادی به غرب از چشـم انداز فرانسـه و آلمـان

بخش دهــم/ وقتی خانمِ دومی که او نیز محجبه بود، برگشت؛ آن مرد پیرسال از جایش برخاست و به من نزدیک‌تر شد و سپس با لحنِ شکایت‌آلودی به زبان آلمانی سخن گفت و حرکات دستِ او نیز نشان از عصبانیت و...

ادامه مطلب...
دشــواری‌هایِ  خــط فارسی املایِ همزه

دشــواری‌هایِ خــط فارسی املایِ همزه

بخش دوم و پایانی/ یادداشت 3: هرگاه کسانی هنوز هم اصرار به نوشتن صورت‌هایِ املایی چون: بینائـی، دانائـی و غیره دارند؛ باید توجه داشت که آنچه بصورت (ء) نوشته می شود حرف همزه است، نه تلفظ همزه. مثل اینکه در خط...

ادامه مطلب...
دشــواری‌هایِ  خــط فارسی املایِ همزه

دشــواری‌هایِ خــط فارسی املایِ همزه

بخش نخسـت/ مقدمه یکی دیگر از دشواری‌هایِ خط و املای فارسی، چگونگی نوشتنِ صامتِ همزه است. در این خصوص، مشکل از دو امرِ اصلی نشأت می‌کند: نخست اینکه، مخرج (یا واجگاهِ) همزه، و صوت همزه در زبان فارسی وجود ندارد. بنابرین، تمام کلمات...

ادامه مطلب...
نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه  و آلمـان

نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه و آلمـان

بخش نهم تاریک گاه زندهگ ی با اعتقادمندی به آخرت روشنایی میگیرد و درد و رنج های آدمی با آن مرئی و تحملپذیر میگردد. انسان از این منظر، گذشته، حال و آیندهاش را معنادار مییابد و با اتکا به حقیقت غایی...

ادامه مطلب...
نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه  و آلمـان

نگاه انتقادی به غرب از چشـم‌انداز فرانسـه و آلمـان

بخش هشـــتم علم در این رویکرد، به پاسخگویی به آن‌چه که خارج از جغرافیای دانایی اوست، مجبور میشود و پایش را تحت جبر و اکراه به حریم سایر انواع شناخت می‌کشاند. دانش‌های عقلی و متافیزیک از این رهگذر آسیب میپذیرند و...

ادامه مطلب...