چندهمسری  یا تک‌همسری در اسلام

چندهمسری یا تک‌همسری در اسلام

بخش نخسـت درآمد اسلام در روزگارِ ما از هر دینِ دیگری محکوم و بی‌دفاع است. هرکه قلم و قدمی در برابر اسلام برمی‌دارد، پاداش و معاشِ هنگفتی فراچنگ می‌آورد و کف و دف‌های زیادی برای وی نواخته می‌شود. ایستادن در برابرِ ارزش‌ها...

ادامه مطلب...
ایدیولوژی مدرنیسم/ مقاله‌یی از گئورگ لوکاچ دربارۀ تأثیرگذارترین مکتب ادبی معاصر و دگماهای ضد ریالیسم مدرنیستی

ایدیولوژی مدرنیسم/ مقاله‌یی از گئورگ لوکاچ دربارۀ تأثیرگذارترین مکتب ادبی معاصر و دگماهای ضد ریالیسم مدرنیستی

بخش دوم و پایانی بنا بر این عقیده، انسان موجودی غیرتاریخی است. این نفی تاریخ در ادب مدرنیستی دو شکل متفاوت پیدا می‌کند. در اولی، قهرمان با محدودیت بسیار درون تجربۀ شخصی خود تعریف می‌شود. هیچ واقعیت از پیش موجودی برای...

ادامه مطلب...
ایدیولوژی  مدرنیسم/ مقاله‌یی از گئورگ لوکاچ دربارۀ تأثیرگذارترین مکتب ادبی معاصر و دگماهای ضد ریالیسم مدرنیستی

ایدیولوژی مدرنیسم/ مقاله‌یی از گئورگ لوکاچ دربارۀ تأثیرگذارترین مکتب ادبی معاصر و دگماهای ضد ریالیسم مدرنیستی

بخش نخسـت مقالۀ «ایدیولوژی مدرنیسم» «لوکاچ» نخستین‌بار در سال ۱۹۵۸ منتشر شده است. ۲۴ سال قبل از آن، لوکاچ در قالب مقاله‌یی، حمله‌یی بی‌رحمانه علیه اکسپرسیونیسم آلمانی ترتیب داد و همان سرآغاز پیکاری بر سر ریالیسم و مدرنیسم میان جمعی از...

ادامه مطلب...
زیبایی‌شناسی  فمنیستی  و زیبایی‌شناسی پراگماتیستی

زیبایی‌شناسی فمنیستی و زیبایی‌شناسی پراگماتیستی

بخش سوم و پایانی برگردیم به بحث اصلی این قسمت مقاله که نشان دادنِ سلسله‌مراتب گزینش در رابطه با حس‌های پنجگانۀ انسانی را شامل می‌شود. این حس‌ها در برخورد زیبایی‌شناسانه با آثار مختلف هنری نیز بسیار سهیم‌اند: دیدن، شنیدن، بساوش، بوییدن...

ادامه مطلب...
زیبایی‌شناسی  فمنیستی  و زیبایی‌شناسی پراگماتیستی

زیبایی‌شناسی فمنیستی و زیبایی‌شناسی پراگماتیستی

بخش دوم نبوغ، واژه‌یی است که ریشه‌یی دیرینه دارد و در تاریخ و فلسفه، دستخوش تغییرات زیادی در حوزۀ کاربری شده است. اما در قرن هیجدهم از آن‌جا که واژۀ مورد تاکید رمانتیک‌های آلمانی شد، پرستش تک‌مردی با توان سرشتی برتر...

ادامه مطلب...