اناتومیِ یک فاجعه-اناتومیِ یک فاجعه تحلیلی از حادثۀ خونینِ زیارت شاه دوشمشیره

اناتومیِ یک فاجعه-اناتومیِ یک فاجعه تحلیلی از حادثۀ خونینِ زیارت شاه دوشمشیره

عصر پنج‌شنبه 28 حوت/ اسفند سال 1393 هجری خورشیدی منطقۀ مزدحمِ شاه دوشمشیره شاهد تراژیدیِ هولناکی بود که قلم از وصفِ آن و زبان از بیانِ آن عاجز است. حادثه‌یی که با بستن اتهامی ناروا بر دوشیزه‌یی بی‌گناه مبنی بر...

ادامه مطلب...
رویکردی کلامی به مسألۀ شر در هستی

رویکردی کلامی به مسألۀ شر در هستی

بخش پنجـم و پایانی 8ـ دستاورد‌های علمی جدید نشان می‌دهد که رخدادهای طبیعی را می‌توان متکی بر روش‌های علمی توضیح داد و نیازی به علت‌های متافیزیکی در توجیه وقایع طبیعی وجود ندارد. به تعبیر دیگر، وقتی علت‌های طبیعی می‌توانند وقایع طبیعی...

ادامه مطلب...
رویکردی کلامی  به مسألۀ شر در هستی

رویکردی کلامی به مسألۀ شر در هستی

بخش چهارم جست‌وجوی خیر مطلق و شر مطلق در این جهان عبث است. خیر و شرّ مطلقی در این دنیا وجود ندارد. هر چیزی خیری و شری با خود دارد که اجتناب‌ناپذیر و طبیعی به نظر می‌رسد و سراسرِ زنده‌گی آدمی...

ادامه مطلب...
رویکردی  کلامی  به مسألۀ شر  در هستی

رویکردی کلامی به مسألۀ شر در هستی

بخش سوم ظاهراً رویکردِ اشاعره به مسألۀ علیت با رویکردِ شماری پیروان دکارت و فیلسوفان غربی در باب علت‌های موقعی (اوکیژنال) قرابت تامی دارد و با نگاه بناونتورا (1274-1221م) متکلم اسکولاستیک ایتالیایی که معتقد بود پارسایی در آن است که هیچ‌چیزی...

ادامه مطلب...
رویکردی کلامی  به مسألۀ  شر    در  هستی

رویکردی کلامی به مسألۀ شر در هستی

بخش دوم دستاورد‌های علمیِ جدید نشان می‌دهد که رخدادهای طبیعی را می‌توان متکی بر روش‌های علمی توضیح داد و نیازی به علت‌های متافیزیکی در توجیه وقایع طبیعی وجود ندارد. به تعبیر دیگر، وقتی علت‌های طبیعی می‌توانند وقایع طبیعی را توضیح و...

ادامه مطلب...