فوکو، «نقد» و «روشن‌گری»

فوکو، «نقد» و «روشن‌گری»

بخش دوم و پایانی اما آیا با حذف پرسش‌های مبتنی بر «تحقیق مشروعیت‌های تاریخی»، مسالۀ اصلی‌ هم ناپدید می‌شود!؟ به بیانی، صِرفِ تغییر در شیوۀ پرسش‌گری، آیا می‌تواند هم انسانِ تحت ستم و هم ساختار ستم‌کننده از اقتدار سیاسیِ مبتنی بر...

ادامه مطلب...
فوکو، «نقد» و «روشن‌گری»

فوکو، «نقد» و «روشن‌گری»

بخش نخست مهم‌ترین خصیصۀ متفکرانِ پیشرو، جسارت‌ در «فراخوانی»‌ است. دعوت به مسیرهای «ناشناخته»‌یی که گاه به‌مثابۀ ضرورت در جابه‌جاییِ موقعیت‌های تاریخی، اجتماعی و شناختی ظهور می‌کنند. و ناگفته نماند که هرچند مسیرِ پیشِ رو و دعوت‌شده بدان، برای متفکری که...

ادامه مطلب...
صنعتِ گفت‌وگو در شعرِ سیمین بهبهانی

صنعتِ گفت‌وگو در شعرِ سیمین بهبهانی

بخش چهــارم و پایانی نویسنده: ريوان سندلر - استاد مطالعاتِ ایرانی در دانشگاه تورانتوی کانادا برگردان: دکتر علی‌رضا شمالی بهبهاني خود در بابِ گسترش دامنۀ غزل به قلمرو زنده‌گي اجتماعي و چالشي که همراه چنين تکاپویي است، چنین می‌گوید: از همان نخستين روزها، شعر...

ادامه مطلب...
صنعتِ گفت‌وگو در شعرِ سیمین بهبهانی

صنعتِ گفت‌وگو در شعرِ سیمین بهبهانی

بخش سوم نویسنده: ريوان سندلر - استاد مطالعاتِ ایرانی در دانشگاه تورانتوی کانادا برگردان: دکتر علی‌رضا شمالی در شعري در دهۀ 1350 گفت‌وگویي ميان دو هستي، يکي «تو» و يکي «من»، در مي‌گيرد. «تو» خجالت‌پيشه و پُرآزرم است و «من» پُرشور و شوق...

ادامه مطلب...
صنعتِ گفت‌وگو در شعرِ سیمین بهبهانی

صنعتِ گفت‌وگو در شعرِ سیمین بهبهانی

بخش دوم نویسنده: ريوان سندلر - استاد مطالعاتِ ایرانی در دانشگاه تورانتوی کانادا برگردان: دکتر علی‌رضا شمالی از اين گذشته، سنت ادبي تکیه‌گاه نخستين پاره‌هاي سازنده و سنگ بناي هويتِ شاعرانۀ يک زن را سامان مي‌بخشد. در سال‌هاي پاياني دهۀ 1330، مشير سليمي،...

ادامه مطلب...