ابـو ریحـان بیـرونی: بت شکن بلند قامت معبد تعصب

ابـو ریحـان بیـرونی: بت شکن بلند قامت معبد تعصب

 بخش سوم/ البیرونی در آغاز کتاب پیرامون لسانیات مقایسه‌یی حرف زده است چون می‌دانست که زبان‌ها تنها ابزار تفاهم و گفت‌وگو نه بلکه آیینه‌هایی‌اند که جهان‌بینی ملت‌ها در آن بازتاب می‌یابند. او در این رابطه به ترادف و مشتركات لفظی و...

ادامه مطلب...
ابـو ریحـان بیـرونی: بت شکن بلند قامت معبد تعصب

ابـو ریحـان بیـرونی: بت شکن بلند قامت معبد تعصب

بخش دوم/ دین شناسی تطبیقی در خدمت تسامح البیرونی کتابی دارد بنام «تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة أو مرزولة» که از خلال آن دریچه‌یی برای شناخت سایر ادیان و خصوصا هندویزم فراروی مسلمانان گشود. این کار علمی او عصارۀ تحقیقی میدانی...

ادامه مطلب...
ادبیات و فلسفه

ادبیات و فلسفه

بخش نخست/ فلسفه از دیرباز به هنر و ادبیات نزدیک بوده و از دست‌آوردهای آن‌ها بهره برده و نیز مفاهیم ادبی و هنری را به بحث و گفت‌وگو گذاشته است. بعضی فیلسوفان، نویسنده‌گان و شاعران بزرگی بوده‌اند: هراکلیتوس، پارمیندس، افلاطون، لوکرسیوس،...

ادامه مطلب...
رمان نو

رمان نو

بخش سوم و پایانی/ درجات، (1960) (Degres) تلاشی است برای تحلیل دقیق آن‌چه در مدت زمانی کوتاه در دبیرستان بزرگی اتفاق می‌افتد، به‌صورت نوعی برش عمومی و چندآوایی در زمان. این کتاب، آخرین رمان حقیقی بوتور است. پس از آن، بوتور...

ادامه مطلب...
رمان نو

رمان نو

بخش دوم/ 3. توصیف بصری این تردید و بی‌اعتبارسازی را آلن رب- گریه، (1922 -) (Alin Robbe-Grillet) بازهم به‌صورت قاطع‌تری اعمال کرد. اگر نام او به‌طور کلی ارتباط تنگاتنگی با اندیشۀ رمان نو دارد، ازاین‌روست که هیچ‌کس بهتر از او احساس نگارشی...

ادامه مطلب...