ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

بخش ششم و پایانی/ جامعه و زندگى مردم آمريكا، مبتنى بر فلسفه پراگماتيسم به عنوان ارائه يك مثال و نمونه عينى، اگر كسى بخواهد تفكر غالبِ حاكم بر جامعه آمريكا را به گونه اى عميق و ريشه اى بشناسد و مناسبات سياسى،...

ادامه مطلب...
ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

بخش پنجم/ معناى غرب غرب صرفا به معناى يك منطقه جغرافيايى با شرايط و ويژگى هايى خاص نيست؛ و همچنين مراد از آن لزوما انسان هاى اروپايى و نوع آداب و رفتار مختص به آنها نمى باشد؛ چراكه ممكن است فردى ژاپنى،...

ادامه مطلب...
ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

بخش چهارم/ اصل تقدم نقد بر فهم اكنون كه اهميت و خطورت نقد تفكر فلسفى غرب تا حدى آشكار و مدلل گشت، بايد در نظر داشت كه نقد يك انديشه يا مكتب نيز داراى معيارها، مهارت ها و آدابى است كه بدون...

ادامه مطلب...
ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

بخش سوم/ فلسفه پراگماتيسم فيلسوفان پراگماتيست رويكردى كاركردگرايانه دارند. توجه جدى آنها به آثار عينى و عملى انديشه هاى فلسفى و پرهيز از درافتادن به دام برخى از بحث هاى عقلى تجريدى محض مى باشد كه هيچ فايده مستقيم يا غيرمستقيم براى...

ادامه مطلب...
ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

بخش دوم/ شهيد مطهرى نيز به تبع استاد خود به اين مسئله باور فراوانى داشتند و اين اعتقاد و دغدغه خود را با اين بيان آشكار مى كنند: تا ذهن را نشناسيم نمى توانيم فلسفه داشته باشيم؛ يعنى شناختن واقعيت بدان...

ادامه مطلب...