معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله: پولـیس باید سـواد داشته باشد

- ۰۹ میزان ۱۳۹۲

وزارت داخله افغانستان دومین دور سوادآموزی برای سربازان پولیس را آغاز کرد. در این دور قرار است بخشی از ۷۰ هزار پولیس بی‌سواد، برنامه‌های آموزشی و سوادآموزی را سپری کنند.
این برنامه بیش از سه میلیون دالر هزینه خواهد داشت و دولت جاپان آن را از طریق یونسکو، یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمام ملل متحد، در اختیار وزارت داخله افغانستان قرار می‌دهد.
جنرال ایوب سالنگی معین ارشد وزارت داخله در کنفرانسی که روز سه شنبه در کابل برگزار شده بود گفت، پولیس برای تامین ارتباط نزدیک با مردم باید سواد داشته باشد.
سالنگی گفت: «پولیس ما امروز از کمیت به طرف کیفیت در حرکت است. ما در مرحله مسلکی سازی پولیس قرار داریم و برنامه مردمی شدن پولیس جریان دارد. در چنین شرایط پولیس ما نیاز به پرسونل باسواد، تعلیم یافته و مسلکی دارد.»
مقام‌ها در وزارت داخله می‌گویند بی سوادی پولیس چالش بزرگی در برابر مسلکی‌شدن این نیروها است و سربازان بی‌سواد قادر به انجام مأموریت‌های که به آن‌ها داده می‌شود، نیستند.
در اولین دور آموزشی، ۲۳ هزار تن از سربازان پولیس با سواد شده اند و در دور دوم قرار است ۱۵ هزار سرباز دیگر پولیس تا دو سال آینده، با سواد شوند. بر اساس اظهارات مقام‌های وزارت داخله تاکنون ۹ میلیون دالر برای با سواد شدن سربازان پولیس مصرف شده است. پاولو فونتانی رییس یونسکو در کابل در این کنفرانس گفت: با تطبیق برنامه سواد آموزی، سربازان پولیس می توانند بنویسند و بخوانند و با سواد شدن پولیس نقش بسیار مهمی در تطبیق بهتر قانون دارد.
قرار است سربازان بی سواد پولیس تا صنف سوم مکتب، با سواد شوند.
محمد وکیل اکبری سرپرست معینیت اداری وزارت داخله گفت که برنامه‌های متعددی برای بهبود تعلیم و تربیه پولیس در حال تطبیق شدن است: «اکثر کورس‌هایی ارتقای ظرفیت را ما در داخل و خارج از کشور راه اندازی کرده‌ایم. دور سوم است که ما پولیس را به ترکیه می‌فرستیم و همچنین در داخل افغانستان نیز تعلیم و تربیه جریان دارد.»
این مقام وزارت داخله تاکید کرد که باید پولیس نقش اصلی‌اش را که تطبیق قانون است، ایفا کند. او گفت که در حال حاضر پولیس در خط مقدم جنگ علیه تروریزم قرار دارد. وزارت داخله مجله‌ها و ماه نامه‌هایی را چاپ و نشر می‌کند که هدف آن جلوگیری از فراموش شدن آموزش‌هایی است که سربازان بی‌سواد در کورس‌ها فرا می‌گیرند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.