باید مراقب بود

گزارشگر:24 عقرب 1393 - ۲۳ عقرب ۱۳۹۳

شمالشرق نقطۀ اتصال سه کشور همسایه می‌باشد. طی چند هفتۀ اخیر، حوزۀ شمالشرق، به‌خصوص ولایات کندز و بدخشان شاهد نشانه‌هایی از تحرکاتی می‌باشند که نباید یک امر معمول تلقی گردند.
به قول شاهدان عینی، ورود شبکه‌ها و عناصر بیگانه با محل و مردم که برای مقاصد خاصی جابجا می‌شوند، پرسش برانگیز است.
ساحات مذکور، نقاط اتصال سه کشور همسایه نیز می‌باشند که به آسانی می‌توانند منحیث دهلیز میان کشورها مورد استفاده قرار گیرند.mnandegar-3
با توجه به موج تحرکات دیپلوماتیک و سیاسی در محور افغانستان، دولت باید با فرستادن هیات ویژه، وضعیت آن مناطق را بررسی نموده و به مسوولین امینتی و اداری دستور لازم دهد تا مراقبت خویش را بیشتر نمایند.
امنیت این حوزه، عمدتاً با همکاری مردم تامین است و رویدادهای اخیر که به نظر عادی می‌آیند با اندکی دید عمیق می‌توانند، غیر عادی و نگران کننده باشند.
از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.