عبدالغفار داوی قرض کابل بانک را نمی‌پردازد

- ۱۵ عقرب ۱۳۹۱

مدیر تصفیه کابل بانک می‌گوید که عبدالفغار داوی مسوول شرکت داوی آیل نزدیک به چهل میلیون دالر امریکایی قرض کابل بانک را نه پرداخته است.
در پی تلاش‌ها برای حصول قرضه های کابل بانک، مدیر تصفیه این بانک می‌گویند که عبدالغفار داوی یکی از مقروضین است که تا حال حاضر به تصفیه حسابش نشده است.
حمیدالله محبی به روز یکشبنه در کمسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت که عبدالغفار داوی ۳۷ میلیون دالر از کابل بانک مقروض می‌باشد.
آقای محبی از عبدالفغار داوی مسوول شرکت داوی ایل خواست تا برای تصفیه حسابات اش به دادگاه ویژه حاضر شود.
او گفت: “ما بالای آقای داوی مبلغ ۲۸ میلیون دالر را مدعی هستیم، اما آقای داوی ۲۸ میلیون دالر آن را قبول کرده است، وی ۱۶ میلیون دالر را به اساس اصل قرضه قبول کرده است و بقیه مبلغ را به حساب تکتانه خودش، این مبلغ را قبول کرده سند امضا کرده است.”
کمسیون مالی و بودجه مجلس به روز یکشنبه جهت روشن شدن قضیه شرکت داوی آیل، کابل بانک و شرکت هوایی آریانا، مسوولان این شرکت ها را فرا خواند.
عبدالغفار داوی رییس شرکت داوی آیل ادعا های مسوولان بخش تصفیه کابل بانک را بی اساس خوانده و می‌گوید: این مساله را به محکمه تجارتی محول کرده است.
آقای داوی گفت: در صورتی‌که سند موجود باشد حاضر است تا این پول را بپردازد: “اگر اسناد قاطع در دست دارند، بسم الله که ما آن را پرداخت نمایم، سندی که ما نزد خود داریم برای ما معلوم است و به محکمه تجارتی کابل ارایه کردیم که تحت دوران قرار دارد.”
اما مدیر کابل بانک با این تقاضای آقای داوی مخالف است و می‌گوید که به اساس فرمان رییس جمهور کرزی باید تمام مقروضین از طریق دادگاه خاص قضایای شان را حل نمایند.
کمسیون مالی و بودجه مجلس از این خواست آقای محبی حمایت کرد.
در عین حال، اعضای کمسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، آقای داوی را متهم به انحصار ذخایر تیل در میدان های هوایی کشور کردند.
آنان گفتند که شرکت داوی ایل به شرکت های دیگر اجازه نمی دهد تا در بخش تورید تیل طیاره فعالیت نمایند.
اما آقای داوی این ادعا ها را رد کرد.
وی گفت که وزارت ترانسپورت با وی تورید و توزیع تیل با شرکت‌های هوایی در کشور را برای ده سال قرارداد کرده و تا اکنون چندین سال از این قرارداد باقی مانده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.