نامه وارده به وزیر اطلاعات و فرهنگ و ریاست‌جمهوری وزارت فرهنگ با شیوه‌های سیاه و سفید!

گزارشگر:سه شنبه 18 عقرب 1395 - ۱۷ عقرب ۱۳۹۵

اجسام حیه به‌خاطر حفظ حیات حویش برای دریافت عذا به سعی و تلاش نیاز دارند. البته بدون استثنا هر انسان به انجام آن مکلفیت دارد. بناً انسان بدون سعی و تلاش انسان نیست. هر انسان سعی می‌ورزد تا مطابق استعدادها و علاقمندیی که دارد رشته فعالیت خویش را انتخاب و به فعالیت mandegar-3بپردازد. اصحاب رسانه‌ها که رسالت عظیم و سترگ را در قبال جامعه بشری به خصوص در وضیعت دشوار کشور عزیز ما را عهده دار اند چه بسا آنهایی که با حفظ معیارهای اخلاقی این رشته با بی‌طرفی کامل و منصفانه این مسوولیت را با وجدان بیدار انجام می‌دهند.
از حمله من نیز این رشته را (ژورنالیزم) به شکل تصادف نه به صورت آگاهانه و با علاقمندی انتخاب نموده‌ام تا باشد از این طریق با کمال صداقت و ایمانداری برایر مردم زجر کشیده خویش را مصدر خدمت گردم.
البته اخیرا‍ً با تکمیل نمودن چهل سال خدمت قرار به تقاعد سوق گردیدم. خوشبختانه با داشتن توان کاری فوق‌العاده فزیکی و مسلکی و علاقمندی مفرط، همچنان وضیعت پر آشوب کشور، وضیعت اقتصادی و ناهنجاری‌هایی که دامنگیر است، مرا وا داشت تا برای امرار حیات و خدمت بالفعل از طریق قرار داد بالمقطع دّین ایمانی و وجدانی خویش را ادا نمایم. با در نظر داشت توافق اداره مربوطه و پیشنهاد قرار داد در زمینه مبنی بر امر و هدایت نمودن مقام وزارت محترم اطالاعات و فرهنگ از آغاز سال مالی ۱۳۹۵ ارایه جناب وزیر اطلاعات و فرهنگ متن پیشنهادی با معاش ماهوار ده‌هزار (۱۰۰۰۰) افغانی منظور فرموده است که ثبت ۳۴۶۴ دفتر آن مقام گردیده است.
متسفانه زمانی که قرار داد از طریق شعبه مربوط ترتیب گردید خلاف حکم جناب وزیر در آن فورم از تاریخ اول سال شمسی معاش هشت‌هزار افغانی تذکر یافته بود. زمانی که برای اصلاح آن مطابق حکم وزیر اطلاعات و فرهنگ به شعبه استخدام مربوطه مراجعه نمودم، مسوول شعبه مربوطه این تغییر خلاف حکم وزیر را از سوی جناب معین اداری عنوان کرد.
ناگزیر درخواستی ترتیب نموده به دفتر معین صاحب مراجعه نمودم، محترم معین صاحب گفت: حال مراحل فورم قرار داد تکمیل گردیده است، در اخیر این قرار داد با شما همکاری صورت می‌گیرد.
با ختم این قرارداد اخیر برج سنبله سال ۱۳۹۵ غرض قرار داد مجدد به دفتر جناب معین مالی و اداری مراجعه نمودم و از جریان قرارداد قبلی و حق تلفی که هم در معاش و هم در تاریخ قرار داد خلاف حکم وزیر صورت گرفته بود با جناب معین صاحب بصحبت کرده و وعده همکاری‌اش را به یاد آوردم؛ اما جناب معین در حالی که عقد قرار داد بالمقطع را رد نموده گقت: من شفاهی با شما وعده همکاری کرده بودم، حال قابل تحقق نیست.
این در حالی است که اکثریت کارکنان بالمقطع موجود در آن وزارت از اقارب و خویشاوندان منسوبین بالفعل آن وزارت اند و نقش و کارشان نیز محسوس نیست. متسفأفانه که من در درجه این امتیاز نبوده، از اقارب و خویشاوندانم در وزارت اطلاعات و فرهنگ نیستند، به همین مناسبت بر خلاف حکم وزیر اطلاعات و فرهنگ در شش ماه گذشته از حق مسلم معاش ده‌هزار ۱۰۰۰۰ افغانی سال مالی مستفید نگردیدم بل از قرارداد مجدد بالمقطع نیز محروم گردانیده شدم. امیدوارم چنین برخوردهای دوگانه از وزارت اطلاعات و فرهنگ که رسالت ترویج فرهنگ عالی را در کشور به عهده دارد برچیده شود و شیوه‌های دوگانه سیاه و سفید را مردود دانند. با احترام
حبیب الرحمن وفا، کارمند پیشین روزنامه ملی انیس

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.