۷۰ درصد مردم از عملکرد نماینده‎گان پارلـمان ناراضی اند

گزارشگر:هارون مجیدی/ چهار شنبه 24 قوس 1395 ۲۳ قوس ۱۳۹۵

بر اساس یک نظرسنجی در مورد میزان رضایت مردم از کار‌کرد اعضای پارلمان که دیروز (سه‌شنبه، ۲۳ قوس) از سوی نهاد خانۀ آزادی افغانستان در یک نشست خبری ارایه شد، ۷۰ در صد مردم در ولایات و مرکز، از عملکرد اعضای پارلمان کشور ناراضی اند.
در این نظرسنجی که از ۳۴ولایت کشور صورت گرفته است، گفته شده که تنها ۱۶ در صد مردم از کار اعضای پارلمان اظهار رضایت کرده اند. .
mandegar-3در این نظرسنجی هزاران تن از مردم افغانستان دیدگاه‌های خود در مورد رضایت از نمایندهگان، وظایف سه گانۀ آنان، ترجیح منافع ملی بر سایر منافع، رعایت نظم و نزاکت‌های رفتاری، عملکرد در حوزه‌های نمایندهگی شان و این که آیا بازهم به نمایندهگان فعلی رأی خواهند داد یا خیر، ارایه کردند.
بر بنیاد این نظرسنجی ۷۰ درصد اشتراک کنندهگان گفته‌اند که نمایندهگان پارلمان به وظایف خود درست عمل نکرده‌اند و تنها حدود ۱۵ درصد از پاسخ دهندهگان معتقد اند که نمایندهگان به وظایف خود درست عمل کرده اند.
یافته‌های این نظر سنجی نشان داده است که ۴۵٫۱ درصد اشتراک کنندهگان گفته‌اند که نماینده‎گان مردم از جمله سه وظایف قانونی (قانون‌گذاری، نظارت بر عملکرد حکومت و ارتباط با مردم) به هیچ‌کدام آن درست عمل نکرده‌اند.
بر بنیاد افکار سنجی خانۀ آزادی افغانستان، بیش از ۵۵ درصد از پاسخ دهندهگان بر این عقیده‌اند که نماینده‎گان پارلمان در تصویب بودجه دولت، عادلانه، متوازن و مسلکی عمل نکرده اند.
این یافته‌ها هم‌چنان نشان می‌دهد که ۳۷٫۲ درصد پاسخ دهندهگان اعتقاد دارند که نماینده‎گان مردم در مجلس نماینده‎گان در افزایش فساد مالی-اداری نقش بارز دارند و ۳۲٫۹درصد گفته‌اند که نماینده‎گان در زمینۀ مبارزه با فساد بی تفاوت اند.
خانۀ آزادی افغانستان، همچنان بربنیاد این نظر سنجی دریافته است که ۴۶٫۹ درصد پاسخ دهندهگان باور دارند که نماینده‎گان شان در مراجعه به وزارت‌خانه‌ها، نهادهای حکومتی و ارگان‌های عدلی-قضایی، پیگیر مشکلات و منافع شخصی خود اند و ۲۷٫۴ درصد اشتراک کنندهگان در مورد رعایت نظم مطابق کارشیوه و آیین‌نامۀ داخلی نماینده‎گان کاملاً مخالف بوده، ۱۵٫۸ درصد نسبتاً مخالف بوده، ۲۰٫۸ درصد نسبتاً موافق بوده، ۱۵٫۵ درصد کاملاً موافق بوده اند.
رعایت آداب و نزاکت‌های رفتاری و گفتاری
بر بنیاد آماری که این نهاد به دست آورده است، ۱۹٫۵درصد از اشتراک کنندهگان نسبت به رعایت آداب و نزاکت‌های رفتاری و گفتاری نماینده‎گان نسبتاً مخالف بوده، حدود ۲۲٫۹نسبتاً موافق بوده، ۱۶٫۸درصد پاسخ دهندهگان نظری نداشته و در عین حال ۴٫۵درصد به این پرسش پاسخ نداده‌اند.
آمار پاسخ به این سوال که آیا، آداب و نزاکت‌های رفتاری و گفتاری یک نماینده را رعایت کرده اند؟
آمار نظر سنجی خانۀ آزادی افغانستان هم‌چنان نشان می‌دهد که۲۷٫۶ نماینده‎گان کاملاً مخالف این موضوع بوده‌اند که نماینده‎گان مردم در پارلمان در تصمیم‌گیری‌ها منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح داده‌اند، حدود ۱۵٫۱درصد نسبتا مخالف، حدود ۱۹٫۵درصد کاملاً موافق،.۱۵٫۸درصد نسبتاً موافق بوده‌اند که نماینده‎گان در تصمیم‌گیری‌ها منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح داده‌اند. هم‌چنین در این پرسش، ۱۷٫۴درصد نظری نداشته و ۴٫۶درصد نیز به سوال پاسخی ارایه نکرده‌اند.
یافته‌های این نظرسنجی هم‌چنان نشان می‌دهد که حدود ۲۷٫۳ درصد از پاسخ دهندهگان کاملا مخالف این موضع بوده اند که نماینده‎گان منافع ملی را بر منافع قومی ترجیح داده اند و حدود ۱۶٫۸درصد نسبتاً مخالف بوده‌اند. هم‌چنین حدود ۲۲٫۶درصد از اشتراک کنندهگان کاملاً موافق بوده‌اند، حدود ۱۴درصد نسبتاً موافق بوده‌اند که نماینده‎گان مردم در پارلمان در تصمیم‌گیری‌ها، منافع ملی بر منافع شخصی ترجیح داده‌اند. هم‌چنین در این پرسش ۱۴٫۹درصد نظری نداشته و در عین حال، ۴٫۵درصد پاسخ ارایه نکرده‌اند.
بربنیاد این یافته‌ها حدود ۳۷ درصد از پاسخ دهندهگان کاملا مخالف این موضع بوده اند که نماینده‎گان نسبت به حاضر بودن در جلسات پارلمان منظم عمل کرده اند و تنها حدود ۱۲ درصد کاملاً موافق این موضوع بوده اند.
mandegar-3حدود ۳۷ درصد از پاسخ دهندهگان کاملاً مخالف این موضع بوده اند که نماینده‎گان نسبت به حاضر بودن در جلسات پارلمان منظم عمل کرده اند
بر اساس این نظرسنجی۶۵٫۸ درصد از اشتراک کنندهگان باور دارند که نماینده‎گان از ولایت‌های‌شان به خوبی نمایندهگی کرده نتوانستند و تنها ۲۱٫۷درصد از اشتراک کنندهگان تایید کرده‌اند که نماینده‎گان توانسته‌اند از ولایت شان به خوبی نمایندهگی کنند. در این پرسش، ۱۰٫۸درصد نظری نداشته و ۱٫۷درصد نیز پاسخ ارایه نکرده‌اند.
هم‌چنان ۶۷٫۲درصد از پاسخ دهندهگان گفته‌اند که نماینده‎گان مردم در پارلمان در روزهای رخصتی با حضور در ولایت‌های مربوطه شان پیگیر مشکلات مردم نبوده‌اند و تنها حدود ۱۷ درصد از پاسخ دهندهگان بر این عقیده اند که نماینده‎گان ولایت‌شان در روزهای رخصتی با حضور در ولایت پیگیر مسایل مردم بوده اند. حدود ۱۴ درصد نیز نظری در ارتباط با این سوال نداشته اند و دو درصد دیگر نیز پاسخ ارایه نکرده‌اند.
یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۶۳٫۷درصد از اشتراک کنندهگان گفته‌اند که در انتخابات پارلمان دور بعد به نماینده‎گان کنونی رأی نمی‌دهند و تنها حدود ۱۴ درصد از پاسخ دهندهگان گفته اند که در دور بعد نیز به همین نماینده‎گان فعلی رأی خواهند داد. در عین حال، حدود ۱۸ درصد نیز نظری در ارتباط با این سوال نداشته اند و ۴درصد نیز پاسخی به این پرسش ارایه نکرده‌اند.
خانۀ آزادی افغانستان در توضیح این چگونهگی دریافت دیدگاه‌های مردم گفته است ۷۱ درصد مردان و ۲۸ درصد زنان در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.