مسوولان بیمارستان صحت طفل: بیشتـر از ظـرفیت بیمـار داریـم

گزارشگر:ذبیح‌الله مرزایی/ شنبه 14 حوت 1395 - ۱۳ حوت ۱۳۹۵

شفاخانه صحت‌طفلیکی از بزرگترین مراکز تداوی کودکان درکشوراز کمبود ابزار خدماتصحی رنج می‌برد.
این شفاخانهکه درحال حاضردر هفت‌بخش (داخله، جراحی، اورتوپیدی (استحوان)، گوش و گلو، عاجل، جلدی و پولی کلینیک)با داشتن ۲۰۰ پزشک و ۱۷۶ نرس،فعالیت می‌کند؛ اما مراجعه بیش از حدبیمارانبه این بیمارستان که شمار آن‌ها به ۷۰۰ تا یک هزار کودک در روز می‌رسد، سبب شده تا این mandegar-3بیمارستان با اندک امکانات دست‌داشته خودنتواند به همۀبیماران رسیدگی کند.
نبود اتاق‌های مناسب و کمبود بسترها برای بیماراناز چالش‌های دیگردر این بیمارستان شمرده می‌شود کهبیماراناین شفاخانه به آن مواجه اند.
مسوولاناین بیمارستانبا اشاره به نبود بسترهای کافی می‌گویند که آن‌ها از یک بستر برای تداوی چهار مریض استفاده می‌کنند.
شاه محمود یکتن از داکتران شفاخانه صحت طفل در صحبت به روزنامه ماندگار می‌گوید که داکتران تمام تلاش خود را به‌خاطر تداوی کودکان به خرج می‌دهند؛ اما به دلیل مراجعۀبی‌حدبیماران آن‌ها نمی‌توانند به همۀ آنان رسیده‌گی لازم کنند.
وی افزود:ما “نظر به لایحه وظایف مسوولیت داریم که روزانه در این شفاخانه فقط هشت ساعت کار کنیم”؛ اما به دلیلکمبود داکترانو مراجعه بی‌حدبیماران، ما مجبوریم دوچند این وقت معینه کار کنیم.
به گفته او، بیشترین مراجعهبیماران از ساحات دوردست کشور است،زیرا در آن ساحات عرضه خدمات صحی ضعیف است؛ لذا بیمار داران،مجبوراند، اطفالبیماراشان را جهت تداوی به این شفاخانه بیاورند.
او از دولت می‌خواهد تا به وضعیت شفاخانه صحت طفل توجه کرده و امکانات مناسب را جهت تداویبهتربیمارانبه این شفاخانه فراهم کند.
هم‌چنان، عبدالله یکتن از مریضداران که باشنده ولایت غزنی است و کودکش مبتلا به مریضی سینه و بغلشده است، می‌گوید که کودکش بعد از مریضی شدید در شفاخانه ملکی غزنی بستری شد؛ اما به خاطر عدم تداوی کودکش در آن شفاخانه، وی را به کابل فرستاده‌اند.
او افزود: از وقتی که به این شفاخانه آمده‌ایم تا حال وضعیت طفلش خوب نشده، داکتران وسایلی را که به یک نفر است، به چهار مریض استفاده می‌کنند و توجه خوببه مریضان ما صورت نمی‌گیرد.
وی در ادامه صحبت‌های خویش بیان داشت:ما از “غریبی به اینجا آمده‌ایم و پول نداریم”؛ اما از وقتی که به این شفاخانه آمده‌ایم حتی “یک پیچکاری را مجبوریم از بیرون شفاخانه خریداری کنیم”.
در همین حال،داکتر نورالحق یوسفزی رییس شفاخانه صحت طفل با تأیید مشکلات بیماران داران، در صحبت با روزنامه ماندگار گفت: ” شفاخانه صحت طفل یگانه شفاخانه کمپلکس رسمی است که در هفت بخش اساسی مصروف تداوی کودکان است؛ اما مراجعه بیش از حد بیمارانکه روزانه به ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ تن می‌رسد، از ظرفیت شفاخانه بیشتر بوده و روند تداوی کودکان را به مشکلات مواجه کرده است. ”
او افزود: “بیمارانی که وضعیت‌شان در سایر شفاخانه‌ها دولتی یا شخصی وخیم می‌باشد و امید زنده ماندن آن‌ها بسیار کم است به شفاخانه صحتطفلانتقال داده می‌شوند؛ اما داکتران شفاخانه صحت طفل به خاطر تصور اخلاقی که دارند، این بیماران را می‌پذیرند و به خاطر تداوی آن‌ها تلاش خودمی‌کنند.”
به گفته آقای یوسفزی، شفاخانه صحت طفل دارای وسایلطبی مجهز برای تداوی کودکان می‌باشد؛ اما این وسایلبرای همه بیمارانکافی نمی‌باشد؛ زیرا وسایل طبی که برای استفاده یک مریض است آن‌ها مجبوراند که برای تداوی سه الی چهار کودک استفاده کنند.”
ازسویی هم، داکتر روح‌الله مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه در مصاحبه به روزنامه ماندگار گفت:” ظرفیت‌های بودیجه‌یی وزارت صحت عامه محدود بوده و خدماتی را که وزارت صحت عامه در اختیار شفاخانه صحت طفل قرار می‌دهد به مراتب بیشتر از ظرفیت و امکانات دست داشته وزارت صحت عامه است؛ لذا این مشکل است که وزارت صحت عامه در کوتاه مدت به همۀمشکلات شفاخانه صحت طفل رسیدگی کند.”
وی افزود:”در سال جاری وزارت صحت صحت عامه توانست بخش تشخصیه و کانالازیسیون شفاخانه را به کمک کشور هندوستان با امکانات خوب تجهیز کند و در سال آینده وزارت صحت عامه تصمیم دارد تا به کمک کشور ایتالیا بخش جراحی قلب کودک را در شفاخانه صحت طفل فعالسازد.در پهلوی این، وزارت صحت عامه تلاش می‌کند تا ظرفیت شفاخانه صحت طفل را مرحله به مرحله افزایش دهد.”
آقای مجروح در ادامه صحبت‌های خویش بیان داشت: ” وزارت صحت عامه برنامۀ ایجاد شفاخانه‌های کوچک با عرضه خدمات درست صحیدر ساحات دور دست کشور برای کودکان روی دست دارد با ایجا این شفاخانه‌ها، شمار مراجعه این بیماران را به شفاخانه صحت طفل کاهش دهد.”
به گفته سخنگوی وزارت صحت، تلاش وزارت صحت عامه این است که در کنار تمام جلب و جذب کمک‌ها هم از جانب دولت و هم از جانب همکاران بین المللی چطور بتواند از منابع موجود بشکل موثر و وسیع استفاده کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.