انتخابات در هـاله‌یی از ابهـام

گزارشگر:شنبه 6 عقرب 1396 - ۰۵ عقرب ۱۳۹۶

انتخابات اساس ایجاد دولت‌های دموکراتیک می‌باشد و هیچ بدیلی ندارد. اما وقتی عملکرد دولت‌ها بر پایه و اصول اساسی دیموکراسی استوار نباشد، انتخابات روپوشی می‌گردد برای قاپیدن قدرت غیر مشروع؛ چه بسا که دولت‌‍های استبدادی و دیکتاتوری‌ها با همین روند به قدرت رسیده‌اند. بحران mandegar-3مشروعیت دولت‌ها در همین نقطه نهفته است و دولت امروز افغانستان نمونۀ آشکار آن می‌باشد. در کشور ما با مسایل ملی، بیشتر سلیقه‌ای، به اساس منافع و آجندای شخصی برخورد می‌گردد تا با رویکرد ساختاری و نهادی.
در انتخابات پیشرو، و با درس‌گیری از انتخابات قبلی تقلبی، گذشته از معضل قانون و ظرفیت نهـادهـاى انتخابات، ترکیب ملى اعضاء، مشکلات تخنیکی ارزیابی ساحات امن، لست رأی دهنده‌گان، فهـم و کاربرد درست تکنالوژی، جلوگیرى از به دوران انداختن کارت‌های سیاه تقلبی و معرفى لست سیاه‌تر کارمندان انتخابات تقلبى؛ در قدم اول بزرگترین چالش فراراه انتخابات و دیموکراسی در کشور ما، عدم ارادۀ حکومت و رهبری موجود برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه می‌باشد. همین اکنون هیچ نشانه‌یی از همآهنگی زمانى، منابع، نیازمندی مردم برای راه اندازی انتخابات وجود ندارد و رهبری حکومت، بیشتر متمایل به مهندسی انتخابات پیشرو می‌باشد تا به قول خودشان، فرصتى گردد براى تلافى ناکارآمدى پنج سالۀ حکومتدارى شان.
به زودى موقف رسمى خویش را اعلام خواهـیم داشت.
از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.