قصه‌های مثنوی معنوی برای اطفال چاپ شد

گزارشگر:بابک سیاووش/ شنبه 17 قوس 1397 - ۱۶ قوس ۱۳۹۷

mandegar۲۹ قصه مثنوی معنوی- دفتر دوم برای اطفال به کوشش محمد داود سیاووش به زبانی تا حد ممکن ساده و به دور از حواشی و زواید از چاپ برآمد. در پایان هر قصه تحت عنوان شاه فردها و مفاهیم جزیل ابیات خارج آن قصه با ذکر شمارۀ بیت و شمارۀ دفتر مشخص گردیده تا اطفال به آسانی بتوانند قصه را در مثنوی معنوی پیدا کنند. در این مجموعه در دو بُعد کارخانه‌گی به اطفال در نظر گرفته شده است: یکی آنکه اطفال بتوانند دربارۀ مفاهیم معنوی شاه فردهای ابیات فراتر از قصه‌ها به کمک بزرگان فکر کنند تا شعور مدنی شان به شکل ابتدایی به طیران آید و دیگر اینکه برای درک بهتر ابیات در صفحه‌یی که در آخر کتاب سفید گذاشته شده معنای لغات مشکل را از فرهنگ لغات پیدا کرده بنویسند.
قصه‌های مثنوی معنوی به اطفال در۹۲ صفحه با قطع جیبی به چاپ رسیده ومولف آن را به پدرش شادروان سناتور محمدامان خان اهدا کرده، حق چاپ این جنُگ به ناشرمحفوظ خوانده شده است. قصه‌های دفتر اول مثنوی معنوی به اطفال در ماه اسد سال روان خورشیدی منتشر شده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.