برگـزاری جرگۀ مشـورتی صلـح به تعـویق افتـاد

- ۱۲ حوت ۱۳۹۷

شماری از اعضای احزاب سیاسی به این باور اند که فشارهای متحدان استراتژیک افغانستان سبب شده تا جرگۀ مشورتی صلح با تأخیر برگزار شود، اما شورای عالی صلح گفته است که ریزش برف و باران در کشور سبب شده تا این جرگه در ماه روان برگزار نشود.
اسدالله زایری، معاون سخنگوی شورای عالی صلح می‌گوید که به علت مشکلات فنی به‌ویژه ریزش برف و باران در کشور، لویه جرگۀ مشورتی که قرار بود در ۲۶ ماه روان برگزار شود، بهmandegar تعویق افتاده است.
مخالفان سیاسی حکومت اما به این باور اند که به علت مخالفت‌های متحدین استراتژیک افغانستان، لویه جرگۀ مشورتی صلح تا دو هفته به تعویق افتاده است.
برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح با واکنش‌های مثبت و منفی جریان‌های سیاسی نیز رو به‌رو شده بود، به باور آگاهانی چون داور نادی، مخالفت برخی از جریان‌های سیاسی از علت‌های دیگر به تعویق افتاده این جرگه است.
لویه جرگۀ مشورتی صلح که با کمیت بیش از دو هزار تن ماه جاری برگزار می‌شد و چگونگی میکانیسم توافقات صلح را مشخص می‌کرد.
حال دیده شود که این جرگه در روزهای نخست سال نو خورشیدی برگزار خواهد شد و یا شورای عالی صلح از برگزاری آن صرف نظر خواهد کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.