نگاهی تازه به قلب انسـان و نقش آن در روابط اجتماعی

گزارشگر:دکتر عبدالقهار سروری

mandegaerقلب یکی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین اعضاء و ارگان‌های همیشه‌فعال در بدن انسان محسوب می‌شود و در راستای حفظ و تداوم حیات و حفظ انسجام درونی و بیرونی بدنِ انسان نقش اساسی دارد. این ماشین و میکانیزم مهم، همیشه فعال و پیام‌ساز (قلب)، از طریق رساندنِ خون و انرژی به دیگر اعضای بدن، از جمله مغز، از طریق فعالیت‌های منظم و منسجم فزیکی، فزیولوژیک، سایکوفزیولوژیک، فزیوسایکولوژیک و تولید انرژی، معلومات و امواج الکترومقناطیسی و فرستادن آن به تمام اعضاء و حجرات بدن و همچنان برقراری ارتباطات دوجانبه و فعال با مغز، روی کنش و واکنش‌های انسانی تأثیرات جدی، مداوم و مشخص دارد. یعنی قلب تنها یک پمپ خون و وسیلۀ رساندنِ خون و انرژی به قلب و دیگر اعضای بدن نبوده و در پهلوی انجام این وظیفۀ حیاتی، در راستای شکل‌گیری و تداوم انسجام درونی و بیرونی بدن انسان، برقراری ارتباطاتِ دوجانبه با مغز و تأثیرگذاری روی سیستم عصبی خودکار انسان و برقراری تماس‌های عاطفی، فزیولوژیکی و سایکوفزیولوژیکی با انسان‌ها، موجودات زنده و ماحول با تولید هورمون‌های ویژه و امواج الکترومقناطیسی نقش بازی می‌کند و جایگاه مهم و برجسته دارد.
قلب انسان، از بدو پیدایش انسان و شکل‌گیری گروه‌ها و جوامع انسانی، نزول کتب آسمانی و شکل‌گیری ادیانِ آسمانی در زمین و همچنان هم‌زمان با تولید، شکل‌گیری و گسترش مفاهیم و مسایل معنوی، مفهومی، ادبی، عرفانی و انسانی از سوی انسان‌ها در روی زمین، همواره جایگاه مهم و برجسته داشته است و هم کتاب‌های آسمانی و هم آثار مهم تولید شده توسط بشر در عرصه‌های ادبی- عرفانی- فلسفی همه ضمن قایل شدن جایگاه خیلی مهم و برجسته برای قلب، در پروسۀ حیات فزیکی و معنوی انسان، مفاهیم و تصامیم مهم و عمیق مرتبط به زنده‌گی انسانی را به قلب و فعالیت‌های قلب مرتبط می‌دانستند و می‌دانند. اما تا چند سال قبل و در بعضی موارد حتا تا اکنون، در مباحث علمی و اکادمیک قلب را فقط یک پمپِ خون و انرژی و وسیلۀ رساندن خون و انرژی به مغز و دیگر اعضای بدن می‌دانستند و می‌دانند. در حالی‌که پژوهش‌های متعدد و معتبر علمی و اکادمیک در کشورهای متفاوت دنیا، توسط دانشمندان و پژوهش‌گران برجسته و باظرفیت دنیا و همچنان با استفاده از معیاری‌ترین روش‌های علمی و اکادمیک ثابت ساختند که قلب فراتر از یک پمپ خون است و روی فعالیت‌های باطنی و ظاهریِ انسانی نقش مهم و برجسته دارد و به‌گونۀ مسقتیم یا غیرمستقیم روی زنده‌گی، رفتار و روابط درون‌فرودی و بیرون‌فردی انسان‌ها و زنده‌گی فردی، اجتماعی و کاری-حرفه‌یی آن‌ها اثرات جدی و تعیین‌کننده دارد.
یعنی انسان‌های دارای فعالیت‌های منظم و منسجم قلب؛ حد پایین ضربان قلب و حد بالای نوسان در ضربان قلب، دارای قلب منسجم و فعال در راستای تولید به مورد و به موقع هورمون‌های مهم و مورد نیاز، که در قلب تولید گردیده به سایر اعضای بدن منتقل می‌شوند، امواج الکترومقناطیسی و انرژی و معلومات و رساندن به‌موقع آن به تمام اعضای بدن، از انسجام بهتر درونی و بیرونی بدن، حد بالای اعتماد به نفس، حد بالای انگیزه، آرامش و انعطاف‌پذیری و همچنان حد بالای سلامت جسمی و روانی برخوردارند. برعکس، انسان‌های دارای قلب نامنظم و نامنسجم، همواره از تنش‌ها و ناآرامی‌های درونی و بیرونی بدن، عدم انسجام درونی و بیرونی بدن، رفتار نامناسب و شرایط نامطمین زنده‌گی و همچنان حد پایین امید، انگیزه، ایجادگری و انعطاف‌پذیری برخودارند. یعنی وضعیت، حد انسجام و نحوۀ فعالیت و کنش و واکنش قلب انسان، روی انسجام و آرامش درونی و روانی انسان، آرامش بیرونی، برقراری و تداوم تماس‌ها و ارتباطات سالم، مفید و مداوم در میان انسان‌ها و در نهایت شکل‌گیری محیط مصون، مسالمت‌آمیز و مطمین انسانی در جوامع انسانی نقش اساسی دارد. با تمرکز روی فعالیت‌های قلب، بلند بردن سطح کارایی و انسجام قلب و بلند بردن حد انسجام درونی بدن از طریق بهبود فعالیت‌های قلب، افراد به‌حیث واحدهای شکل‌دهندۀ جوامع انسانی، به انسان‌های سالم، صلح‌جو و یکدیگرپذیر مبدل گردیده و زمینه‌های شکل‌گیری محیط مصون و ارزشمند و زنده‌گی ارزش‌مدار انسانی را فراهم می‌کنند.

برای پرداختن به حد اهمیت و جایگاه ارزشمند قلب در زنده‌گی انسانی، تمرکز روی حد تأثیرگذاری فعالیت‌های قلب روی زنده‌گی فردی، اجتماعی و حرفه‌یی انسان‌ها و همچنان شریک‌سازی یافته‌های تازه‌ترین و مهم‌ترین پژوهش‌های علمی و اکادمیک انجام شده در کشورهای متفاوت دنیا در قبال قلب و فعالیت‌های درونی بدن انسان، پنجمین گانگرس بین‌المللی علوم پیشرفتۀ قلب و فعالیت‌های درونی بدن انسان (The 5th International Congress for Advanced Cardiac Sciences) و با شعار «قلب، ملک اعضاء» (Heart, King of Organs) از ۲۴ تا ۲۷ مارچ، برای مدت چهار روز، از سوی مرکز مطالعات قلب دانشگاه ملک سعود (the Prince Sultan Cardiac Centre)، انستیتوت هیرت‌مت (HeartMath Institute) امریکا و با همکاری دانشگاه امام عبدالرحمن بن فیصل، انستیتوت استرس امریکا (AIS)، پروژۀ جهانی هوشیاری جهانی (GCP) و دانشگاه فلوریدا و با اشتراک صدها تن از پژوهش‌گران و متخصصین از سراسر جهان و حضور ۲۷ تن سخنران اصلی از کشورها، دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی متفاتِ دنیا در شهر الاحساء عربستان سعودی برگزار گردید.
نگارندۀ این مقاله نیز از جمله سخنرانانِ اصلیِ این همایش مهم علمی و پژوهشی بین‌المللی بود که روی یافته‌های پژوهش خود در قبال رابطه‌های ممکن میان نوسان در ضربان قلب، حد انسجام قلب، سلامت روانی و شایسته‌گی ارتباطات میان‌فرهنگی در میان انسان‌های متعلق به جوامع و فرهنگ‌های متفاوت، که با استفاده از یکی از مُدرن‌ترین و مطمین‌ترین روش و تکنالوژی مدرن انجام شده بود، سخنرانی داشت و مورد استقبال حاضرین و سخنرانان اصلی قرار گرفت. البته تمام سخنرانان این همایش بزرگ علمی-اکادمیک، به‌غیر از نویسندۀ این مقاله که شخص تازه‌کار در این عرصه‌ (علوم پیشرفتۀ قلب و فعالیت‌های درونی بدن انسان) می‌باشد، از جمله مهم‌ترین، مشهورترین و موفق‌ترین دانشمندان و پژوهش‌گران درجه‌یک دنیا در عرصه‌های مربوطۀ خود و متعلق به معتبرترین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دنیا می‌باشند.
یافته‌های پژوهش‌های انجام شده توسط تمام پژوهش‌گران و دانشمندان حاضر در این همایش بزرگِ علمی دنیا بر اهمیت و حد تأثیرگذاری فعالیت‌های فزیکی و مفهومی قلب، بیوفیدبک و نوسان در ضربان قلب، نحوۀ تولید و گسترش هورمون‌های تولید شده در قلب، به‌ویژه هورمون‌ توازن (ANF) و هورمون مرتبط فعالیت‌های عاطفی-احساسی (Oxytocin)، فعالیت‌های منظم و منسجم سیستم عصبی خودکار (Autonomic Nervous System)، غدۀ عصبی ذاتی قلب (Intrinsic Cardiac Ganglia) که به مغز قلب (Heart brain) نیز مشهور است، تکانه‌های عصبی و هومون‌های حامل معلومات و تکانه‌های عصبی تولید شده در قلب و دیگر فکتورهای متعلق به کنش و واکنش قلب و فعالیت‌های درونی بدن انسان روی انسجام و آرامش درونی و بیرونی بدن انسان و سلامت فردی، اجتماعی و جهانی تأکید دارند. بنابراین، با شناسایی فکتورهای تأثیرگذار درونی بدن، تمرکز روی فعالیت‌های قلب و سیستم عصبی خودکار، بهبود فعالیت‌های قلب و شرایط درونی بدن انسان از طریق افزایش مهارت‌های خودتنظیمیِ درونی برای افزایش انسجام قلب و حد انسجام درونی بدن، انسان‌ها و جوامعِ انسانی می‌توانند به آرامش فردی و اجتماعی دست یابند؛ چیزی که در افغانستان به آن نیاز بیشتر است و باید در پی شکل‌گیری انسان‌های صلح‌جو، سالم و یکدیگرپذیر از طریق تمرکز روی فعالیت‌های درونی بدن آن‌ها و کاشتن و زنده نگه‌داشتن بذرهای ارزشمند آرامش، انسجام و صلح‌خواهی و یکدیگرپذیری در باطن و ضمیر آن‌ها بر مبنای برنامه‌های معقول علمی و عملی بود و در این راستا تلاش کرد.
ــــ
* دکترای ارتباطات و فناوری بشری از دانشگاه پهنگ مالیزیا و استاد دانشگاه البیرونی

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.