چرا انستیتوت اقتصاد و صلح که مقر آن در آسترلیا می‌باشد، افغانستان را برای هشتمین سال متوالی ناامن ترین کشور جهان شناخت؟

نویسنده:محمد اکرام اندیشمند - ۰۷ قوس ۱۴۰۲

انستیتوت اقتصاد و صلح که مقر آن در آسترالیا است، افغانستان را در پژوهش و گزارش امسال خود برای هشتمین سال متوالی ناامن ترین کشور جهان شناخته است.
چرا؟
در حالی که در افغانستان مانند سال های پیش در دوران جمهوریت و وجود قوای امریکا و ناتو جنگ ادامه ندارد، بمباران وجود ندارد، از شمار قربانیان روزانۀ نیروهای نظامی دولت فروپاشیدۀ جمهوری که بیش از صد تن میرسید و همینگونه از کشته های طالبان در چنین جنگ ها خبری نیست، سفر به سراسر افغانستان در امنیت بی سابقه انجام می شود. اما چرا افغانستان در صدر کشورهای نا امن جهان قرار دارد؟
به خاطر اینکه، امنیت و صلح، تنها نبود جنگ نیست. صلح تنها غیبت جنگ نیست. امنیت و صلح ابعاد مختلفی دارد که یکی از ابعاد مهم آن به احساس آرامش روحی و جسمی و اعتماد پایدار به این آرامش بر میگردد. آرامش روحی و جسمی در یک جامعه از عدالت اجتماعی، نظم و قانون، رفاه، آزادی های مشروع، تامین حقوق مدنی، فقرزدایی، کار و اشتغال، امیدِ همراه با اطمینان و اعتماد به آینده، ناشی می شود.
بُعد دیگر امنیت و صلح در یک جامعه و کشور به حل ریشه ای، اساسی و مدنی منازعات مختلف از جمله منازعۀ قدرت که پیوسته یک عامل بی ثبات کننده ومخرب صلح و امنیت مطمئن و دایمی است، مربوط می شود.
اما در افغانستان هنوز این معضلاتی که امنیت و صلح پایدار را اخلال می کند، راه حل اساسی و ریشه ای نیافته است. منازعۀ قدرت در ظاهر پایان یافته معلوم و تلقی می شود، اما هیچ میکانیزم مدنی برای حل این منازعه، نه ارائه شده است و نه وجود دارد.
افغانستان در صدر کشورهای است که بیشترین مهاجران و پناهندگان را در دنیا دارد. فرار مردم از افغانستان به هر دلیلی که باشد، به عدم اطمینان و اعتماد به امنیت و صلح پایدار و به ناامیدی مردم از آیندۀ خوب و مطلوب در کشورشان بر میگردد.
اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.