اشتراک گذاري با دوستان :
  • haji sabor

    محترم جنرال ظاهر ظاهر جنرال محبوب القلوب مردم روشن ضمیر و حق بین افغانستان. اینکه مردم به حرف شمااعتماد دارد دلیل اینست که این محبوبیت را با سر نوشت تمام فامیل تان بازی کردید واین افتخار را کسب کردی کاری ساده و آسان نیست خصوصآ گرفتاری دزدان بین المللی مانند استالفی و جانی ها پغمان. به واقیعت با وجدان پاک بیان میکنم من هیچ شناخت باشمااز هیچ نگاه ندارم برای من ارزش هم ندارم شخصیت پاک نفسی فعال بودن ووطن دوستی شخص معیار است .کی از کجاس افغانستان است هیچ ارزش ندارد جز صداقت شجاعت افتخار همه است.

    اما اخبار افغانتان وطن عزیز خود را تعقیب میکنم باید گفت عمل کرد و جنابازی صداقت فعال بودن شما مایه افتخار اکثریت مطلق مردم افغانستان است کسی که طرف دار حق است ووجدان پاک دارد نمیتواند چشم پوشی کند.کاش چند نفر صاحب منصب پلیس هم چو شما در وزارت داخله میداشتیم جنرال صاحب محترم در قسمت اقدام نکردن امرین پولیس ولایت کابل هم توجه کنید در وظیفه خود سهل انگاری کرده به سویه ملی و بین المللی جریان به شهادت رساندن فرخنده در هان نشر شده کسی که وجدان دارد نمی تواند بواسطه تملق تحفه دادن جنایت خود را بپوشاند.

    عملکرد قوماندان امنیه موجوده کابل خود تان به حیث یک شخص با وجدان قضاوت کنید. چرا قوماندان امنیه کابل وظیفه اصلی است از محل واقعه دو صد متر بیش قواندانی کابل فاصله نداردتمام تجهیزات مدرن در اختیار افراد وخودش حتی موتر زره قرار داد چه دلیل است اقدام نکرده. بغیر از پلان شوم و هم دست به توطه بیگانه که در شهر ارج و رج چور و چپاول رخ دهد دوکان حریق اموال مردم تاراج گردد دشمن از موقع استفاده کرده حملات انتحاری کند. باناکام شدن پلان شومدست پاچه شده پدر فرخنده را تهدید کرد که میت را دفن کنید و خودت فرار کنید باید قوماندان امنیه مورد پیکرد تعقیب قانونی جدی همرای نیازی که مردم را تحریک میکردقرار گیرد اسناد موثق وانکار نا پذیر در مورداست حتی در سایت بی بی سی کس نمیتواند کتمان کند توجه شما را می خواهایم موفقیت تان آرزو میکنم چرا پولیس هاکه به دادگاه معرفی شده افرادعادی هستند کار خوب شد اما امرین شان مسولیت نهایت سنگین دارد بایدمحترم وزیر صاحب داخله و مقامات عالی کشورتوجه جدی کند بیک جرقه آتش صد ها نفر کشته میشد پلان شوم بوده خداوند به ملت رحم کرده و ملا نیازی فراوش شود عکس یاد گاری پوز خند هم میکند خلاف عرف اسلامی و تمامی ادیان کسی به محفل عذا داری میرود عکس یاگاری با خنده قهقه می گیرد نفرین بتو نیازی پلید.حاجی نظر