اشتراک گذاري با دوستان :
  • zafer

    این اجینت پنجابی مولوی شهزاد شاهد مزدور در هر تلویزون رونما میشود چوچه پنجابی از طالبان مزدور که به دستور پنجابی ها مکاتب را بسته بود بروی دختران آثاری تاریخی بی نظیر دنیا در بامیان بود تخریب کرد موزیمو آثاری تاریخی کشور را این طالبان پلید به دستور پاکستان تخریب کرد این جاسوس حال به دستور پاکستان سخنگوی طالبان در داخل نظام این دون صفت شده لباس استخبارات پاکستانی پوشیده سخنان استخبارات پاکستان را دکتی میکند نفرین بتوبی هویت مزدور دون صفت مولوی شهزادشاهدغلام هرچه زودتر باید این اجینت از شورای صلح اخراج گردد..ظفرخان