اشتراک گذاري با دوستان :
  • zafer

    قوماندان امنیه کابل از جمله رشوت خوران درجه اول است در حوزه ال ده هزار دالر رشوت گرفت یکسال حبس بود اجینت درجه اول پنجابی ها است . بدبختانه وزارت داخله بیخبر است و یا اینکه توانایی بر طرفی این طالب شناخته شده را نداردیک شخص چلوس و بوت پاک است در قضیه فرخنده چه کار های نبود نکرد جای شرم به وزیر موجوده داخله است بودن همچو شخص در پست اساس یک لحظه باین سهل انکاری وغفلت خصوصآ در قتل وحشیانه فرخنده شهیدجهان تکان خورداما دروزارت داخله اب از جای خود تکان نخوردبودن همچو شخص در وظیفه اساس بیک لحظه قابل قبول نیست. نظرخان