اشتراک گذاري با دوستان :
  • zafer

    هنگامیکه طالبان با شکریه جان بارکزای و فوزیه کوفی جان همرای صدیقه جان در ناروی راجع به حقوق زنان صحبت شروع شد طالبان در اولین نگاه طرف یکدیگر به تعجب ومتحیر می نگریستند. قرار گذارشات منبع موثق نخواست نامش افشا شوددر مجلس حضور داشت . سران طالبان سخت از جنایات گذشته خود پشیمان بودند طرف یکدیگر نگاه میکردند به خودو ملای کور لعنت میفرستند چطورما بدبخت های کودن این جنس لطیف را در غازی استدیوم می کشتیم و در گوچه ها کابل و دیگر شهر ها مانند یک حیوان درنده وحشی همرایشان رفتار وحشیانه به دستور بیگانه میکردیم بخود و همقطاران وحشی خود نفرین میفرستند. ازشکریه جان بارکزی بار بار معذرت می خواستند. اظهار میداشتندکه ما [حکوک] حقوق شما را بالاتر ازحکومت فعلی می خواهیم ما هر گز با شمامشکل نداریم واز گذشته خود سخت پشیمان بودندچرا ما سیاه روی ها غلامان و آله دست اجنبی شدیم میگفتند ما و رهبر های ما جاهل بودند حال می خواهیم خانم های خود مانند شکریه جان و خانم کوفی در پارلمان داخل باشند مانند شکریه جان لباس بپوشد آرایش کنددر باره مسایل مملکت صحبت کنندمانند یک انسان آزادبا خرد حق دارد. او دوره حیوانی مادگر نمی خواهیم معلوم شده سخت تحت تاثیر حرکات و سخنان شکریه جان و خانم کوفی رفته بودندتکرار میکردند خانم های خود وقت صلح بیاید روی لوچ میکنیم در خارج سفرکننددرمجالس اشتراک کننددر آبادی وطن سهم گیرند و از مزدوری پنجابی خارج شوند نمی گزاریم نوکری جنرال های پنجابی را کنند.شکریه جان و خانم کوفی به گفته عوام تیم داده میرفتند هر دو کار کشته و کوره دیده دپلومات طالبان را سخت تحت تاشیر خود آورده بودن واز غلام بودن سخت پشیمان شرمنده بودن به رهبران خود نفرین میگفتند و از خیانت و جنایت های که در برابر وطن یعنی مادر خود به قومانده و دستور استخبارات پاکستان انجام داده بودند نادم و شرمانده بودند .واقعأ گروی مزدور غلام هستند شما قضاوت کنید بزرکترین مجسمه دنیاکه افتخار تاریخی افغانستان بود گذشتهاز آن در آینده ها برای قرن ها بزرکترین منبع عاید از نقطه نظر تورستیک به افغانستان بود این بی هویت های دون صفت غلام مزدور خاک فروش آثاری گرانبهای افغانستان عزیز را به دستور بادارن خود تخریب کردن جای تاسف است بعضی نوکران شان در شورای نام نهاد صلح هم اکنون است معاش دالری این خاک فروش هم میگیرد شهزاد شاهد مزدور پنجابی اجینت پاکستان به بسیار بی حیای در تلویزون ها داخلی و خارجی مصاحبه میکند ازین طالبان منحوس که در قطر گویا حبس خانگی هستند هزاران جنایت در بامیان مزارشریف نموده اند تحت پیگرد سازمان حقوق بشر به استنادخبر های بی بی سی قرار دارند این کودن ایشان را برادر خطاب میکند خواهان آزادی این جنایت کاران میشود معلوم نشد این پلید شهزاد شاهد چه خاطره خوش ازین جانی های غلامان پنجابی دارد نفرین بتو غلام از جواسیس نوکران پنجابی دفاع میکنی. حاجی صبور