اشتراک گذاري با دوستان :
 • zafer

  خطاب به عین و غین آیاشما کمی به حال مردم شریف افغانستان فکر میکنید. مردم به عالم مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. برادر کرزی و برادر فهیم دزدبه حمایه برادران خود پول های کابل بانک این دو خاین ملی دزدیند. تمام ملت شریف افغان را در جهان بد تر از کشور سومالی در دزدی جنایت و خیانت آخرین کشور بودما در سطح پاهین تر از سومالی قرار گرفتیم.به اساس دزدی این دو بی حیای همه مردم شریف افغانستان دزد معرفی شدند. کشور و مردم بیگناه ما سخت ضربه اقتصادی و سیاسی را به سویه بین المللی خورد.

  این عین و غین بایداز تاریخ و گذشته پند گیرند تا کی زنده هستید کوشش کنید به فکررفاه عام جامعه باشید قسمیکه دیدم کسانیکه زمین وخانه هندو و مسلمان را دزدیدن غضب نمودند روی خود رادر تاریخ سیاه کردن حال پولهای دزدی بیت المال را کی ها عیش و نوش میکند واه بجان شخصیکه در دنیا و آخرت رو سیاه است حال در قبر از دست جنایت که کرده فغان میزند کی به داد وی برسد. باید این عین غین و دور پیش شان در فکر زر اندوزی خیش خوری قوم پررستی نباشید کوشش کنید کار را به اهل کار بسپارید. یک چهار روزیکه در اریکه قدرت قرار داریدبه مردم دروغ نگوید دست به خیانت ملی وطن فروشی جاسوسی نزنید. ورنه جنایت تان از دید مردم و تاریخ نویسان هر گز پنهان نمی ماند آن زمان شما از دنیا رفته باشید اولاد هایتان از ذکر نام تان در اعذاب و رنج خواهد برد.کوشش دارید خاطره نیک از خود در تاریخ بجا بماند چند صباحی عمرتان باقی مانده به ملت دروغ نگوید مصدر خدمات شایان شوید.

  چرا تا حال که مردم جریان کارتان تعقیب میکنند واقیعت ها را پنهان میکنید یکی عین میگوید دیکر غین معلوم است یکی تان به مردم با بسیار بی حیای دروغ میگوید در حالیکه هردو تان بشمول دار دسته تان در محضرعام قران خوردید معلوم است به قران هم چندان عقیده راسخ ندارید. مثال برجسته دروغ تان راجع به امضا پیمان استخباراتی با دشمن دیرینه خاک و مردم افغانستان یعنی پاکستان بی هویت است گپ های ضد و نقیض از دهن سخن گویان شما میشنویم مردم سر در گم گیچ شدند از بس که به ملت دروغ گفتید دلیل چیست یک مثله ملی را از اذهان عام پنهان نمودید. تا زمانیکه نظامیان پاکستان افشا کرد که این پروتوکول را با افغانستان عقد کردیم اصلا مردم خبر نبود.بعدأهر دو تان دست و پاچه شدید یکی تان میگوید که خاکه است نهایی نشد دیگری میگویدمن خبر ندارم شرم آور به هر دو تان است نظامیان پاکستان شما را مانند یک طفل فریب داد با لشکر مشاورین تان جای شرمندگی بسا خجالت بشما و مشاورین کودن تان است چرا جریان را از دید پارلمان و مردم پنهان نمودیدپنجاه سال شمارااین سر تاج عزیز روباهی مفلوک کهنه کار فریب میدهد. هر تصمیم که در باره پاکستان میگیرد با مردم و کشور های دوست افغانستان مفاهمه کنید. چرا بزرگان گفته اند پرسان کردن عیب ندارد نفهمیده تیر شدن گناه است شناخت که در جهان ازین پنجابی پاکستان داردیگانه کشور هند است هیچ کشور در جهان به اندازه هند شناخت دقیق از شیطانت و رذالت پاکستان ندارد. باید از هند کشور دوست نظر گرفت با پارلمان و مردم شریک ساخت بعدأ با پاکستان وارد مذاکره شد. بد بختانه اکنون دور بر اشرف غنی را اجینت های پاکستانی زیادتر نسبت به عبدالله مانند جولا گگ اشرف غنی را محاصره کرده و در دام انداخته هر قدر دست پا میزند ازین حلقه تار های جولاگگ بیرون شود کم توانی میکند. اشرف غنی کوشش کند به هر قیمت که میشودبا تصمیم قاطع این محاصره را بسگالنداطراف خود را از وجود اجینت های پاکستانی پاک سازد هم اکنون طوری از طرف اجینت های پاکستان محاصره شده مانند طالبان والقاعده یک شخص را مغز شوی میکند آماده سو سایت و انتحاری می سازد موزیک بلند را در پهلو گوش وی می ماند لحظه نمی گذرد که این شخص راجع به آینده وز ندگی خود فکر کند تکرار برایش در موزیک پخش میشود جنت میروی خدای ا خواسته تاثیر منفی بالای اشرف فنی نکند شدیدأ متوجه این عنکبوت های زهر دار باشد. این القاعدو طالب غلام بدبخت جنایت کاراگر با گشتن مردم بیگناه یک شخص در جنت میرود خودت پسرانت چرا حاضر به حمله انتحاری نمیشود در قصر های پاکستان زندکی دارید. اولاد بیچاره و غریب دیگران روانه جنت میکنید لعنت خدا به سر این قشر دین فروشان از دین چه استفاده نا مشروع به خاطر خوش نگاه داشتن پنجابی ها میکنید مزدور غلام بی هویت تاریخی.

  خواهش از شما بزرگان است به خاطر آینده خود تان اگر می خواهید از شما در تاریخ نام نیک بمانداول به مردم دروغ نگوید هیچ شخص درین جهان عقل عالم نیست و به هر مسلک وارد نیست علم مانند دریا است.نشنیدی از بزرگان گفتند که خر کاری دریا علم است. حال دقیق فکر کنید حکومت کردن وسیاست نمودن چقدر توانایی و فراصت دانش تجربه کار دارد. باید تن به علم داد از اشخاص با سابقه دانشمند نیک نام وطن دوست با تجربه که شهرت نیک در جامعه دارندوکشورخود رانهایت دوست دارند مشوره بگیرید. خصوصآ در باره پاکستان دشمن تاریخی افغانستان استفاده کرد در جزوی ترین بر خورد خصوصأ با پاکستان ده مرتبه مشوره بگیرید باز حرف بزنید عمل کنیدآنی و عاجل بدون مشوره تصمیم نگیرد. ما شاهد بودیم کرزی بد بخت را چقدر فریب داد تا یک دوکاندار پنجابی از گویته آمد در ارگ به کش وفش سه چهار صد هزار دالر هم گرفت مهمان هم خورد پس به طیاره به بدرقه رفت اگر کرزی غیرت میداشت خود راحلق آویز میکرد وجزا میداد از مردم باین اشتباه بزرگ و تاریخی خوداقلا معذرت می خواست کجا غیرت و شرم مانده. حاجی صبور

 • zafer

  محقق می خواهد با مخالفت غیر موجه غیر منطقی به امر رهیس جمهور راجع به تعین محمد طاهر زهیر که شخص پاک نفس تحصیل کرده لایق جوان است می خواهد در کشور مصدر خدمت شود به صفت والی بامیان از خود یک شخصیت و دارای قدرت در دولت مطرح کندبه طرف داران خود در پارلمان دکتی کرده شما مخالفت کنید و همچنان در بامیان عده به دستور محقق دست به مخالفت های بیمورد زدند حامل و گرداننده ناآرامی محقق است. به خاطر قدرت نمایی نمایشی مجازی که من به گفته برادر های پشتون یک سری مطرح هستم.

  اگر وضع حکومت داری به همین منوال پیش برود بعد ازین رهیس جمهوردر هر ولایت کسی را تعین کند باز یک محقق مانند دیگر پیداخواهد شودجلو کار حکومت را عمدی غیر منطقی بگیرد جامعه به سوی حرج و مرج میرود. حاکمیت نظام زیر سوال میرود اگر به این کار های تحریک آمیز غیر منطقی مغرضانه ریاست جمهوری بر خورد جدی نکند به حیث فرد اول مملکت در آیندهای نه چندان یک ولسوال را هم اگر تعین شود باید موافقه دارو دسته اشخاص حزب حاکم در منطقه گرفته ود بعدأ حاکم منطقه تعین گرددطراح این سیستم را محقق خواهدبود ازطرف کدام کشور به محقق دکتی شده محقق می خواهد آنرا در جامعه به خواست بیگانگان در کشور ترویج کند.حاجی صبور

  خواهش از محترم رهیس جمهور این است جلو این خود سری های غیر منطقی نا موجه را عاجل بگیرد ضرور نیست جلو کار یک شخص تحصیل کرده لایق نیک نام که کمر خدمت کردن بوطن را بسته کرده چند مغرض خواسته شخصی با نمایش تحصن وبر گذاری تظاهرت دکتی شده بگیرند . حاجی صبور