اشتراک گذاري با دوستان :
  • zafer

    از قراین چنین وانمود میگردد که عین و غین مانند هفت و هشت ثور مصدری کوچک ترین خدمت واقعی که برای بهبودوضع کشور نخواهد شدند.یک روز نیست یک خبر خوش برای بهبودوضع کشور که حقیقت داشته باشد بشنویم.

    براثر اختلاف و تقسیم قدرت و جابجای وابسته گان خوداین دو مملکت در حال غرق شدن است. کشور ها و سازمان های جهانی که آرزو کمک های اقتصادی دارند طرف این وضع ناهنجار و بی بند باری این رهبران حکومت نام نهاد وحدت ملی می بینند بی علاقه شده از ادامه کمک های خود و تمویل پروژه عمرانی و تهیه بودجه برای مصارف انتخابات پارلمانی و تمویل مصارف تذکره الکترونیکی و ده پروژه زیر بنایی که صد ها ملیون دالر ضرورت دارد یکی بعد دیگر قطع خواهد شد. به اثر اختلاف تقسیم قدرت عین و غین تمام اتباع مملکت را این دو گروگان گرفته انددیگر افراد ملت هیچ حق ندارد. در هر پوست مهم دولتی باید از وابسته های این دو حتمأ باشدگرچه در همه بخش اشخاص لایق پاک نفس صادق کار دان با تجربه تحصیلات عالی دارندهزران نفردر کشور موجوداست. یک عده وابسته گان عین و غین چند روز هنگام کمپاین انتخابی با حرکات نمایشی انجام دادند حال می خواهند پوست های مهم و اساس دولتی را به خاطر پر کردن جیب خود اشغال کنند. که ظلم و خیانت بزرک در حق اشخاص تحصیل لایق و پاک نفس کشور است باید شورای محترم ملی به خاطر وطن که حیثیت مادر را دارد جلو این خود سری ها و بی بند باری های عین وغین را باید بطور جدی بگیرد ماوشما شاهد هستیم نه ماه از عمر این حکومت میگذرد چند والی را تعین نمی توانندبکنند مانند مورچه کار میکنند دلیل چیست کار انتخابات را در وقت زمانش انجام ندادی حال به بسیار طمطراق اعلان میکندما حقوق دانان را جمع میکنیم ماراه حل پیدا میکنیم نام خدا نظر نشوی کار بسیار زیاانجام دادی چرا نسبت تعلل و سهل انگاری در اجرای وظیفه خود از مردم پوزش نمی خواهی مشکل زا شخص رهبران بی کفایت است چرا تذکره الکترونیکی را که دانشتن احصاهیه دقیق نفوس یک کشور به خاطر طرح پلان های اقتصادی و زیر بنایی و دها مورددیکر در شهر هاو دهات کشور نهایت ارزشمند است وجامعه جهانی حاضر است افغانستان را کمک مالی کندو بودجه هم تخصیص داده وزارت داخله و دیگر اورگانهای کاملا آمادگی هم دارد.اما با تاسف روی لجاج بیمورد و عدم درک مسولیت مقامات دولت در جعبه میز خود مانده امضا نمیکندبه دلایل شخصی اینها دلسوز بوطن نیستند دروغ میگویند در چشم مردم دانسته خاک نی بلکه مرچ پاش میدهند تاکی فریب عین و غین را بخوریم. در حال حاضر کشوربه شدت طرف سیرنزولی و قهقراهی روان است. تمامی پروژه روی لجاج و بر خورد ظالمانه غرض آلود عین و غین به حق مردم و کشور روا داشته کشور به انزلال و بحران روان است ملت بیدار و متحد شود چاره عین وغین را بسنجد این هابه مردم ثابت شدند با دارو دسته و غلاممان خود توانی حکومت داری را ندارند در همه ساحات به سرو چشم می بینیم بغیر سخنان دروغ وواهی عمل قطعأ درک ندارددر تلویزون و اخبار میشنویم بزودی فلان کار شروع میشود باز می بینی پنج ماه گذشت عمل درک ندارد خبرها یک پف است . در گذشته هادر دهات افغانستان در فصل زمستان مردم در پیتو « آفتاب » می نشستند وقیتکه پشانی شان گرم می آمد یک دو نفر لافوک درهر ده و قریه موجود میبود لاف و گذاف گوی دور از واقیعت می زدند. حال که می بینیم عین و غین از جمله همان نفر است که نصیب ما ملت بیچاره شده. نظرمح