اشتراک گذاري با دوستان :
  • zafer

    با تاسف این عین و غین درین مدت نه ماه معلوم شد توانایی لیاقت و درایت پیشبرد امورات دولت را ندارند در همه عرصه پیشبرد امور دولت اگر دقیقأ بررسی گردد ناکام هستند. دلیل ناکام شان هیچ ارتباط به مردم و کشور های همسایه نداردکه ایشان را مسول قلم داد کنیم مسول درج اول عین و غین است تصمیم قاطع ندارند خیش خوری است وافراد شایسته لایق سابقه پاک نفس در راس کار قرار ندارد.ارگ نشینان همیش از کلمه بزودی وعده نوید دروغ میدهد. مثال راجع برگذاری تاریخ دقیق انتخابات پارلمانی در عهد و قول خود وفا دار نیستند. تا جا هیکه همه وعده های مقامات ارگ نشین داده اند همیش ماها گذشت در عمل بدبختانه نتیجه صفر بوده.

    مانند انتخابات پارلمانی تطبیق شروع تذکره الکترونیکی تعین والی ها تصفیه و حصول پول کابل بانک حصول قیمت زمین های شیر چور تصفیه دوسیه صذ ها ملیون دالر اختلاص وزارت دفاع ملی این چه طلسم است پول حصول نمیشوداگر واقعأ مرام و هدف حصول پول باشد در ظرف یک هفته تحصیل میگردداگر مانند کرزی که دوسیه اختلاص صد ملیون دالری نواندیش شهر دار سابق کابل که این خاین راکرزی حمایه میکرد به اثری تقاضای مکرر مردم و پارلمان به سارنوالی محول میکرد الکوی خاین بعد از اخذ رشوت ملیون دالر دوسیه را حفظ میکرد. حال عین قضیه جریان دارد قضیه کابل بانک شیر پور وزارت دفاع ملی و زارت شهر سازی و ده قضیه دیگر سال ها بگذرد مردم از سارنوالی نتیجه مثبت نخواهد دید و آرزو هم نداشته باشند فقط جیب های سارنوال ها از پول حرم و دزدی پر میشود به نفع ملت کوچک ترین کار نمیشود.دیگر تعین اشخاص غیر مسلکی روی خیش خوری از دار دسته معاونین کرزی ووزرای کرزی و کلای شورا اشخاص بیسواد غیر مسلکی حتی سواد کافی هم ندارند در سفارت خانه دولت اسلامی به استفاده از مقام و خیش خوری تعین نموده چوکی های سفارت خانه را اشغال کردندکسی دور نشدبکار خود ماننند گذشته ادامه میدهند. بطور مثال پسران یونس قانونی برادر زاده مارشال فهیم که پول های کابل بانک را دزدی کرده بود پسر خلیلی معاون رهیس جمهور سابق پسرخاین دزد جنایت کار منحوس الکوی فراری لوی سارنوال سابق ده ها اشخاص وابسته به وزرای سابق.

    مردم شریف متوجه باشد کلمه بزودی در دگشنری چاب ارگ معنی خاص دارد یعنی شش ماه بعد تر فریب دان در چشم عوام خاک زدن معنی میدهد. اگرملت خوش بخت می بود اینها وظایف خود را مطابق قانون اساسی کشوردلسوزانه بخاطر رفاه مردم و نیک نامی و ترقی افغانستان عزیز در وقت زمانش انجام میداند هرگز مردم دچاراین مشکلات نمیگردید باید عین و غین شرافتمندانه نسبت عدم نتوانی خود استعفادهند اگر آنقدر غیرت ندارند اقلا بخاطر تسکین وجدان خود از ملت پوزش بخواهد. گناه مردم نیست همه درد ورنج ارگ نشنیان به ملت عمدی تحمیل میکند. نسبت عدم صداقت نادانی شان ملت مظلوم در عذاب است درد رنج را میکشند این دو ملت را گروگان گرفته در فکرجابجا کردن اقارب خود و دار دسته خود در پوست های اساس و نمایندکی های خارج کشور است چرااین خاینین کودن بیسواد از سفارت خانه ها دورنمیشود وعده ها زیاد است عمل درک نداردبابه غنی محترم حرف مفت نزن کم بگو زیاد عمل کن مردم قضاوت میکند. ظفر خان