اشتراک گذاري با دوستان :
  • Shah Jahan

    در حال حاضر کشور عزیز مورد تجاوز وسیع استخبارات جهنمی پاکستان به همدستی یک عده غلامان مزدور بی هوهیت تاریخی کشور قرار گرفته.

    اما فرزند های دلیر غیور باشهامت امنیتی کشور با ریختن خون از وجب وجب خاک خود افتخارنه دفاع میکند قابل ستایش و افتخار کسان است واقعأ افغان اصیل هستند مزدور وغلام نیستند و ضد غلام های معامله گری بی هویت تاریخی و پنجابی های پلید پاکستانی هستنددرین راه حق این سر بکف جان خود را از دست دادند خاک وطن رابا ریختن خون پاک خود رنگ قرمز سساخته اند روح شان شاد باد دولت مسولیت درجه اول دارد از فرزندان این شهدای راهی آزادی با جدیت وارسی کند زمینه تحصیل بازماندگان شان تهیه سر پناه و سایر کمک را زمینه سازی کند . همه شاهد هستیم نیرو های چهل چار کشور پیشرفته جهان با آخرین تجهیزات مدرن مصارف بلیون دالر و استخبارات پیشرفته باین غلامان داخل جنگ بودند. باآنهم چندان دست آوردی نداشتندامنیت تامین نبود.جای بسا افتخار است نیروی امنیتی ما با وسایل نه چندان پیشرفته و مصارف بسیار کم نظر به مصارف ناتو یک بر صدم حصه مصارف قوا ناتو برایشان مهیا نیست .ایشان با وجود تشدید جنگ استخبارات پنجابی که آخرین زور خود را می زنند دست آورد نداشته انشاالله ناکام روی سیاه خواهد بود.

    دولت وحدت ملی باید به خاطر عید رمضان از وارثین شهدای وطن که در جنک باطلبان غلامان پنجابی مزدور دون صفت پلید خاک فروش و پنجابی پاکستانی جام شهادت نوشیدن و همچنان به نیرو های امنیتی افتخار آمیز این جوانان عزیز با نهایت فدا کاری تاریخ ساز وطن هستند یکماه معاش طور فوق العاده به افتخار عید رمضان برایشان منظور فرمایند.

    مدارک تهیه بودجه معاش شان اول باید پول بانک ملی رااز برادر خاین فهیم دزدو برادر کرزی خاین محمود کرزی و دیکر دزدان کابل بانک و خاینین وزارت دفاع ملی صدها ملیون دالر خیانت کردند پول قیمت زمین ها شیر پور که مارشال فهیم هم سه نمره گرفته بود قیمت زمین راهم نپرداخته داکتر رهین موسیچه باور کس نمیاید هم یک نمره زمین شیر پور را غصب کرده پول رانپرداخته اند دیگر خاینین شهر سازی بیش از صدها ملیون دالر را دزدی نموده بودند بر خورد جدی و قاطع صورت گیرد. از نزدشان عاجلا حصول گردد بالای سارنوالی دزد اعتماد نکنید با دزد دهن جوال را میگیرد از پول حصول شده مکافات این سرباز غیور را اجرا گردد از برکت و شهامت این غیوران جان بکف است مردم در شهر بازر آزاد میگردد به فرد فرد کشور واجب است با این محافظین خاک بر خورد نیک داشته باشند با ایشان از هر طریق توانی دارید کمک صادقانه کنیدفرد فرد وطن در مود مسولیت دارند اولاد ما از برکت این سربازان صاحب تعلیم میشود کلانترین خدمت است .همه مردم دور سیاه طالب منحوس را دیدم ممکاتب بسته بود آثار تاریخی کشور به دستور پنجابی ها این غلام های کودن مرده و مزدور تخریب کرد مکاتیب بسته بود سنگ و چوب مملکت را به پاکستان تسلیم کردید لعنت خدا بر سرتان داد هم از اسلام می زنید. حاجی صبور