اشتراک گذاري با دوستان :
 • Shah Jahan

  بیصر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی الیوم ۱۱ سرطان ۱۳۹۴ راجع به حضور کسانیکه پول کابل بانک رادزدی نموده بودندو حاضر به پرداخت پول سرقت شدند. اشخاص که گپ از زورگوی و قدرت میزدند مانند محمود کرزی و حسین فهیم برادر یگانه مارشال افغانستان بالاخره تسلیم شدن سر خم کردند.البته به اثری تعقیب و اصرار پیهم شخص محترم رهیس جمهور به گفته سخنگوی سارنوالی حاضر شدن پول ذمت خود را به اقساط تحویل دارند.

  متاسفانه موضوع را سنخگوی اداره لوی سارنوال عمدی بصور گنگ بیان کرد. نشود در آیند باز این اشخاص با همرایی اداره سارنوالی از تادیه پول سر باز زنند. باید بصورت واضح روشن دور از ابهام ذمت قرض دارای هریک رابا شهرت مکمل شان بیان میکرد و اینکه از طرف کدام شخص نظر بکدام صلاحیت پول غارت شده قسط نموده گزارش میداد. چه ضمانت معتبر گرفته شده که اقساط را به وقت معینه به خزانه دولت تحویل خواهد دادشد آیا تکتانه ومصارف اداری مطابق قانون بانکی بالای اصل پول سرقت شده اضافه شده. امید نکات فوق را اداره لوی سارنوالی روشن به اذهان عامه برساند چرا تا جاهیکه همه ملت خوب میداند اداره سارنوالی چندان طرف اعتماد مردم قرار نداردبا دزد دهن جوال را مانند گذشته هانگیرد. بالای شعله آتش کمی خاک بیاندازد در چشم مردم خاک بزند چرا این اشخاص اعتبار و حیثیت ندارند. بعد از چندی همان خرک و درک باشد کی داد وکی گر فت به گفته بزرگان و پول هم گم شود. حاجی صبور

 • Shah Jahan

  محترم علومی صاحب تا جای که معلومات دقیق از داخل وزارت دارم واقعأ در اصلاح سیستم اداری تفتیش صرفه جوی دراموری مالی وزارت داخله زحمات زیاد کشیدیدت مبالغ هنگفت پول که قبلا بنام های مختلف از بودجه وزارت کشیده میشد پول بیت المال حیف مال میشد بسیار زیاد جلو گیری شده واقعأ بیک شخص که وطن دوست باشد قابل افتخار است کسی نمیتواند از آن چشم پوشی کند.

  اما در بخش امنیت خصوصأ شهر کابل و حملات تروریستی داخل شهر باید در انتخاب قومندان شهر کابل باید توجه جدی کنید قوماندان موجوده کابل اهلیت و درایت پیشبرد این کار را باسابقه خراب که دارد باید جدأ توجه کنداین شخص مطلوب نیست.تا کی از بی کارکی وی چشم پوشی می شود.مثال موضوع قتل فرخنده غفلت ظیفوی وی باین تجیهزات مدرن امروزی که در صد متری قومندانی اتفاق افتادآیا با یک شخص با وجدان قابل قبول است این جناب درک نداشت می توانست جلو قتل وی را بگیرد باز رفتن وی بخانه پدر فرخنده وی را مشوره میدادکه شب فرار کن فرخنده را پنهانی دفن کن واقعأ این سخنان شرم آورست همه مستند است از تلویزون هاپخش شد کسی نمی تواند پنهان وانکار کند فلم ها موجود است . موضوع انتقال اسلحه نزدیک پارلمان بزرکترین غفلت وی است اگر خدای نا خواسته این تروریست ها موفق میشد این مزدوران سخت مایه شرمساری به همه نیرو های امنیتی است . واقعه دیروز انفجارات داخل شهر کابل همه دلالت به ضعف و ناتوانی وی است. قوماندان امنیه خوش دارد مانند خبر نگار و یا یک شخص تماشا گر در تلویزون ها جریان گزارش دهد چند نفر مرد چند زخمی شد موتر کرولا بود این خبر نگارو یا یک شخص که در محل واقعه چشم دید خود را بیان کند. همه دلالت به عدم لیاقت وی میکند این وظیفه خود را نمیداند چطور جلو تروریست ها را بگیرد چطور مواد انفجاریه داخل شهر میشود ازین پست های تلاشی میگذرد کسی نمی بیند نزدیک موتر ناتو انفجار داده میشود کاری تعجب آور است.

  محترم وزیر صاحب داخله به حیث یک افغان وطن دوست برایتان مشوره می دهم هر شخصی که واسطه این قومندان بیسواد نابکار است همرایش صحبت کنید جدی به خاطر امنیت مردم شریف کابل وعزت خود شما شخص لایق فعال را پاک نفس را تعین فرماهید با موجودیت این شخص و ارتباطات نامشروع که دارد تامین امنیت کابل مشکل خواهدبود گفته بزرگان بالای زاغ بودنه شکار کردن مشکل است . حاجی صبور