اشتراک گذاري با دوستان :
  • Shah Jahan

    موضوع ده ها ملیون دالر خیانت در بند شاه عروس ولسوالی شکر دره درین خیانت مقامات عالی وزارت آب وبرق کرزی در حیف و میل پول ها مقصر هستند کمپتی ایرانی ده ملیون دالر راپیش پرداخت گرفت بعد از کار های جزی و نمایشی فرار کرد بند را خاک پرکرد. قطعااز سمنت سیخ استفاده نشده مسول درجه اول مقام وزارت آب برق است بند افتتاح نشده شکست کرده قبلا به خاطر دارم در زمان کرزی در زمان اعمار از طرف عالی منطقه سروصدا زیاد بلند شد والی سابقه کابل جبار تقوا این خاین گفت این سخنان پروپاگند است این خاین مفسد رشوت گرفت در حق ملت خیانت کرد باید مقامات وزارت آب و برق خصوصا والی کابل جبار تقوا این خاین پلید به سارنوالی معرفی گردد قراردادی را پیدا کند همرای کسانیکه از ساختمان نظارت نکرده و چنین قرار داد را باین ایرانی دزد امضا کرده به دادگاه معرفی گردد. حاجی صبور

  • Shah Jahan

    موضوع ده ها ملیون دالر خیانت در بند شاه عروس ولسوالی شکر دره درین خیانت مقامات عالی وزارت آب وبرق کرزی در حیف و میل پول ها مقصر هستند کمپتی ایرانی ده ملیون دالر راپیش پرداخت گرفت بعد از کار های جزی و نمایشی فرار کرد بند را خاک پرکرد. قطعااز سمنت سیخ استفاده نشده مسول درجه اول مقام وزارت آب برق است بند افتتاح نشده شکست کرده قبلا به خاطر دارم در زمان کرزی در زمان اعمار از طرف اهلی منطقه سروصدا زیاد بلند شد والی سابقه کابل جبار تقوا این خاین در تلویزون گفت این سخنان پروپاگند است این مفسد رشوت گرفت در حق ملت خیانت کردبالای موضوع خاک انداخت باید مقامات وزارت آب و برق با والی کابل جبار تقوا این خاین پلید به سارنوالی معرفی گردد قراردادی را پیدا کند همرای کسانیکه از ساختمان نظارت نکردند و چنین قرار داد را باین ایرانی دزد امضا کرده به دادگاه معرفی گرددپول حصول گردد. حاجی صبور