اشتراک گذاري با دوستان :
  • Shah Jahan

    تا چه زمان مردم شریف کنر و نقاط دیگر وطن عزیز زیر شلیک راکت های پنجابی بی هویت باشد حکومت باید جریان را جدی با امریکا و قوا ناتو فیصله کنید. قسمی از کار کرد عبدالله معلوم میشود چیزی از وی ساخته نیست در فکر تعین و مقرری مشاورین است می خواهد مانند کرزی خاین یکصدو پنجاه حتی بیشتر مشاور لگه و لوگه داشته باشد. عبدالله خان کمی عقلت را در کار انداز مردم در خون شت میزند واقعه شاه شهید و کسانیکه عزیزان خود با تمام هست بود خود را در یک لحظه از دست داده اند در نظرت تجسم بنما ویا جوانان آکادمی پولیس در نظر بگیر فامیل هایشان آرزو داشت اولاد شان صاحب منصب پولیس میشود بوطن خدمت میکند وهم یک لقمه نان حلال به فامیل خود هم می آورد آرزو ایشان از غفلت نیرو های امنیتی و پولیس کابل به خاک برابر شد. وقت آنست باید درفکر کوتاه کردن دست پنجابی و نوکرانش مانند مار آستین باشید. مشاور چه مشکل مردم را حل میکند یک پرازیت دیگر است از خون غریب بیچاره با مصارف گزاف تغذیه میشوند.اگر امریکا و ناتو اقدام نمیکنداز ملت پنهان نکنید سلاح دافع هوا و راکت های دور بورد نمیدهدو قوا هواهی مارابا تجیهزات مدرن عصری تکمیل نمیکند.

    از شوروی و یا هند و یا کشور دیگر به هر ترتیب که امکان داردبهرقیمت که میشود تهیه کنیدکشوردر

    درغیر آن هر چه آبادی کنیم توسط پنجابی ها به همکاری نوکران وی در ارگ نشسته تخریب میشود. بعوض یک راکت پاکستان بالای خاک افغانستان فیر میکند ده اسکات به کفر آبادفیر کند تا پاکستان بفهمد این خاک هم صاحب دارد. در غیر آن اگر چنین بر خورد قاطع با پاکستان نشود. حال پاکستان به اصطلاح عوام شیرک شده چندین سال است همین کار دوام دارد نباید به دشمن بیشترعذر و زاری و مدارا کرد.اگر تواناهی کار را ندارید لطفأ استعفاءدهید بالای خون ملت تجارت نکنید. حاجی صبور