اشتراک گذاري با دوستان :
  • Lona Rose

    امریکا و کشورهای اورپاهی از عمل تروریست داعش این سگ های دیوانه زمانی صاحب خود را هم می گزد باید درس عبرت بگیرند

    همه جهان خوب میداند که زایشگاه داعش پاکستان است هیچ کس منکر شده نمیتواند جای هیچ سوال و پرسش و تحقیق بیشتر ندارد. با جادادن و تربیه غیر انسانی و وحشی گیری این جنایت کاران تاریخی همه افراد یاغی دزد لچک عاق پدر و مادر چار عیب شرعی خلاف اسلام و انسانیت و بشریت هستنداز همه نقاط جهان در پاکستان جمع میگردند. به اشاره امریکا و سعودی و بعضی کشور های غربی به بخاطر کشتن مردم بیگناهبه جا گسیل میشوند البته نظامی پنجابی پاکستان مبالغ هنگفت پولی از تربیه نظامی و ساخت کمر بند انتحاری شستشوی مغزی جنت فروشی توسط ملاهای پنجابی ؛ جور کردن و جابجا کردن مین دها موارد دیگر تخریب و کشتن مردم توسط استخبارات پنجابی آموزش غیر انسانی یاد میگیرند مبالغ هنگفت پول پاکستان بنام حق الزحمه دریافت میکنند تقریبا بیشتر از نصف بودجه استخبارات پاکستان ازین مدرگ تهیه میگردد.

    حال این سگ های دیوانه در سراسر جهان به خاطر تخریب کشتن افراد پخش شدند درهند جهش محمدیه چند سال قبل در هوتل ممبی بیش از صد نفر را کشت حالا یک عده این سگ های دیوانه از کنترول صاحبان خود خارج شدند صاحبان اصلی و فرعی خود را هم چندان نمی شناسد بعضی اوقات غیر ارادی ایشان راهم می گزد.

    اگر امریکا و کشور های غربی واقعأ می خواهند این جنایت کاران انسانیت و بشریت را نابود سازند باید مرکز و زایشگاه ایشان در پاکستان است ده ها شبکه تروریستی بطور مثال جهش محمدیه و شبکه حقانی فعال وقوی تروریست در پاکستان موجود دارداز طرف کویت قطر امارات محتده زیادتر از طرف کشور سعودی تمویل مالی میگردد پاکستان پناه گاه همه این حیوانات درنده صفت یاغی و باغی دزدان قاچاق بران چار عیب شرعی عاق پدر و مادر خلاف اسلام انسانیت و بشریت هستند کشور ما هم صدمات زیاد از دست این جانی ها دیده بار ها روسای جمهور ودیگر نخبه گان ما به سران مقامات جهان و ایلات متحده امریکا یاد آوری کرده اما کسی به گفته عوام به آذان غریب گوش نمی دهد حال اگر کشور های غربی و امریکا حقیقتا میخواهدجهان از شر این جنایت کاران در امان باشد باید زایشگاه این وحشی که در پاکستان فعال است همین شبکه که حقانی نمبر یک تروریست بین المللی است با کشورهای عربی وتروریست های جهان رابطه عمیق و تنگا تنک دارد خوب تمویل میگردد باید بخاطر جان افراد کشور های خود محوه و نابود شان سازند و هم حامیان شان رادر کشور های عربی به جزای ننگین غیر انسانی شان برساند دنیا آرام میشود. حاجی صبور