اشتراک گذاري با دوستان :
  • Lona Rose

    سران دولت جرمن در شرایط که افغانستان سخت به مشکلات اقتصادی نظامی امنیتی و مداخله کشور نام نهاد پنجابی پاکستان پلید دشمن خاک و مردم ما و بیکاری مواجه است

    دولت جرمن باوجود تقاضای مکرر سران حکومت افغانستان نامردانه دست به اخراج پناجویان افغان ها میزنند. باید سران دولت جرمن یک مرتبه تاریخ خود را بدقت بخوانند در جنگ جرمن ها و شوروی زمان هتلر جرمن ها شکست خورد یک عده زیاد عساکر و صاحب منصبان شکست خورده جرمن با عبور از دریا آمو به خاک افغانستان پناهنده شدند گرچه افغانستان یک کشور بیچاره ناتوان از نقطه نظر نظامی در مقابل قوای شوروی سابق بود اما مردمش و دولت وقت افغانستان با غیرت مهمان نواز با شهامت از عساکر جرمن ها با پشانی باز مهمان نوازی کردند در مقابل تقاضا های مکرر و تحدید نظامی قوای سرخ انقلابی لیلن راجع به تسلیمی عساکر جرمن جواب منفی دادند مردم و دولت افغانستان همه امکانات که داشتند حاضر با جنگ در مقابل شوروی شدند چرا برای افغان ها بسیار شرم و ننگ است اگر کسی که دشمن مردم و خاک ما نباشد به خانه یک افغان پناه بیاورد وی راهرگز به قیمت جان خود بدشمن تسلیم نمیکند این جزی کلتور پر افتخار افغان ها است.

    اما متاسفانه دولت جرمن در شرایط که مردم ما سخت به مشکلات گوناگون مواجه است همرای مهاجرین ما نا جوانمردانه درین فصل سرمابرخورد میکنند افغان ها به امید یک دوست واقعی همه هست وبود خود را فروختند به هزاران مشکل خود را به جرمنی رساندن سران دولت المان باید یک مرتبه تاریخ جنگ المان و شوروی و خاطرات اجداد عساکر و صاحب منصبان تان درج یاداشت های شخصی شان و تاریخ المان است مرور کنند حقیقت روشن میشود که افغان ها مردانه هستند بزدل و ترسو نیستند. که باعساکر شما درافغانستان از ترس قشون سرخ شوروی وقت پناهنده شده بودند چه مردانگی دولت و مردم مهمان نواز افغان با اجداد تان نکرده مکررأ بدقت مرور کند و به نوجوانان المان که تاریخ را فراموش کرده لطفا واقعیت را یاد آوری کنید در زمانی جنک مردم و دولت افغانستان چه نوع برخورد انسانی انجام داد و یا مانند سیاست دو روی مانند شما عمل کرد زمان میگذرد این مشکل افغانستان تا ابد نمی ماند امارفتار و عمل نیک و بد درج تاریخ میگردد. حاجی صبور