مجـلس نمـاینده‌گان  چه می‌کند؟

مجـلس نمـاینده‌گان چه می‌کند؟

در حالی طالبان پیام روشن و واضحی را برای چاد می‌فرستد، که هنوز در سیاست داخلی افغانستان، هیچ چشم بینا و گوش شنوایی برای این‌همه وضاحت‌بخشی وجود ندارد. انفجاری که روز شنبه مقابل وزارت داخله در کابل رخ داد، نه...

ادامه مطلب...
توجیه نادرست از یک تصمیم نادرست! (نقدی بر «تشویشی که هرگز به‌جا نیست» نوشتۀ جلال نورانی)

توجیه نادرست از یک تصمیم نادرست! (نقدی بر «تشویشی که هرگز به‌جا نیست» نوشتۀ جلال نورانی)

در یادداشتی که دیروز در روزنامۀ ماندگار و از نشانی جناب جلال نورانی مشاور وزارت فرهنگ، انتشار یافت؛ توضیحاتی دیده می‌شود که آشکارا پاسخ دل‌نگرانیِ فرهنگیانی‌ست که گویا در پیوند به فیصلۀ اخیر شورای وزیران دارند. هرچند واکنش وزارت فرهنگ،...

ادامه مطلب...
رهایی از بن‌بست / اجماع ملی، انتخاباتِ آینده و پاره‌یی از مسایل دیگر

رهایی از بن‌بست / اجماع ملی، انتخاباتِ آینده و پاره‌یی از مسایل دیگر

سال‌های درازی سپری شد تا افغانستان از مراحل دشوارِ مبارزات حق‌طلبانۀ خویش، به سوی دور جدیدی از پیشرفت و تکامل، راه باز کرد. پویایی و پایایی این دور، ثمرة کار نیرو های تأثیرگذار و مردمی در این سرزمین و نتیجة...

ادامه مطلب...
تشویشی که هرگز به‌جا نیست     ( توضیحی در باب لهجه‌ها و واژه‌ها)

تشویشی که هرگز به‌جا نیست ( توضیحی در باب لهجه‌ها و واژه‌ها)

در شمارۀ روز دوشنبه 14 حوت روزنامۀ ماندگار، مطلبی در رابطه به فیصلۀ اجلاس روز دوشنبه هفتم ماه حوت شورای وزیران به چاپ رسیده است که نشان می‌دهد تعدادی از هموطنان معنی کار برد لهجه‌های معیاری و واژه های بیگانه...

ادامه مطلب...
هر تغییر نشانی از بهبود نیست؟!

هر تغییر نشانی از بهبود نیست؟!

هشتم مارچ، مثل هرسال دیگر، نمودی از حرف‌ها، حرکات و عملکردها و هیاهوی متناقض‌نمایانه‌یی شد که هرصاحب‌خردی را به تأمل وا می‌دارد. اختصاص یافتن روزی برای بزرگ‌داشت از مقام زن افغانستان بعد از طالبان، با نیم‌رخی مهربان به سمت زن در...

ادامه مطلب...