کار دولت‌داریِ آقای کرزی  تمام است!

کار دولت‌داریِ آقای کرزی تمام است!

هرچند سخنان مشاور شورای امنیت ملی کشور در مجلس نماینده‌گان سبب حیرت شد، ولی این سخنان برای رسانه‌ها و جامعۀ مدنی چندان تازه‌گی نداشت. حداقل از آغاز برنامه‌یی به نام صلح که آقای کرزی از چندسال به این‌سو به‌راه انداخته،...

ادامه مطلب...
دو سیاست متناقضِ آقای کرزی در مورد انتخابات

دو سیاست متناقضِ آقای کرزی در مورد انتخابات

این روزها بحث‌وجنجال‌ها بر سر مسایل افغانستان به گونۀ سرسام‌آوری در سطح ملی، منطقه‌یی و جهانی داغ شده است. در یک دهۀ گذشته با آن‌که چشم‌ها همواره به سوی افغانستان دوخته شده بود و رویدادهای کشور پیوسته مایۀ تشویش و...

ادامه مطلب...
نقشـۀ شیطانیِ پاکستان و ساده‌انگاری‌های ارگ

نقشـۀ شیطانیِ پاکستان و ساده‌انگاری‌های ارگ

چه نقشه و طرحی برای افغانستان کشیده شده که این‌همه نگرانی و واکنش را برانگیخته است؟ نخست در مورد گشایش دفتر طالبان در قطر این سروصداها بالا گرفت و حالا از طرحی دیگر خبر داده می‌شود که گویا پاکستان آن...

ادامه مطلب...
آجندای ملی؛  طرحی برای نجـاتِ افغانسـتان

آجندای ملی؛ طرحی برای نجـاتِ افغانسـتان

روز دوشنبه، شهر کابل شاهد برگزاری نخستین نشست مشورتی در مورد آجندای ملی بود؛ طرحی که دیگر از یک حوزه و شهرِ مشخص بیرون شده و در سراسر کشور می‌توان طنینِ آن را شنید. طرح آجندای ملی که نخبه‌گان جامعه...

ادامه مطلب...
تردیدهادر مورد استقلال  	    کمیسیون حقوق بشر

تردیدهادر مورد استقلال کمیسیون حقوق بشر

گزینش اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در سطح ملی و بین‌المللی واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. به‌تازه‌گی بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد، نگرانی خود را در این مورد با صدور اعلامیه‌یی بازتاب داده است. پیش از این، نهادهای...

ادامه مطلب...