لویه‌جرگه؛  کانال مطمینِ امتیازگیری

لویه‌جرگه؛ کانال مطمینِ امتیازگیری

سفر کرزی به امریکا همان‌گونه که گمانش می‌رفت، با یک دفترچة پُر از کارخانه‌گی به اتمام رسید و امروز جناب آقای کرزی شتاب‌زده در جهت تکمیل اجندایی‌ست که به وی دیکته شده، و بودن و یا نبودنش در گرو رضایت...

ادامه مطلب...
زمین‌گیر شدن‌های  مجلس نماینده‌گان

زمین‌گیر شدن‌های مجلس نماینده‌گان

جریان استیضاح یازده وزیر کابینه به‌دلیل عدم مصرف کم‌تر از 50 در صد بودجة سال 1390، به جنجال‌های تازه‌یی در مجلس نماینده‌گان منجر شد. مجلس نماینده‌گان در یک فیصلة کم‌سابقه یازده وزیر کابینه را به این مجلس فرا خواند، ولی...

ادامه مطلب...
دو نگاه متفاوت به  طـالبان

دو نگاه متفاوت به طـالبان

تفکیک میان طالبان بر چه معیار و ضابطه‌یی انجام می‌شود؟ وقتی دولت از طالبانِ افغانستان و یا پاکستان سخن می‌گوید، آیا فقط مرزبندی‌های جغرافیایی، سبب چنین تمایزگذاری شده‌ است؟ آن‌گونه که از اظهارات مقام‌های کشور برمی‌آید، آن‌ها این تمایزگذاری را صرفاً بر...

ادامه مطلب...
دلتنگی‌های رییس جـمهور

دلتنگی‌های رییس جـمهور

کاخ سفید در طول یک دهة گذشته، مکانی آشنا و به عبارتی خانة دومی بود برای ارگ‌نشینانِ افغانستان كه با خاطري آسوده و با دستی باز به آن سفر می‌کردند؛ اما این‌بار که جناب آقای کرزی به دیدار همتای امریکایی...

ادامه مطلب...
آجندای ملی  و مسـوولیت نخبه‌گان

آجندای ملی و مسـوولیت نخبه‌گان

اگر برای سفر آقای کرزی به امریکا هیچ دستاوردی را نتوان برشمارد که از آن به عنوان موفقیت این سفر سخن گفت، ولی دست‌كم این حُسن را داشت که یک بار دیگر جامعه را نسبت به آیندة سیاسی کشور به...

ادامه مطلب...