زوال اعتماد و رونق خود پسندی

زوال اعتماد و رونق خود پسندی

به باور اکثر این نسخه‌پیچ‌ها، «اعتماد» همان مولفۀ مفقودی است که فقدان آن یکی از دلایل عمده یا شاید حتا اصلی‌ترین دلیل برای بی‌فایده شدنِ نظام‌های درمانیِ سابقاً موثر است – نظام‌هایی که هنوز هم طبق معمول توصیه و عمدتاً...

ادامه مطلب...
نقش نهاد های دینی در فرایند توسعه سیاسی افغانستان

نقش نهاد های دینی در فرایند توسعه سیاسی افغانستان

بخش سوم / سرمایه‌داری را وبر نیازمند سنخ شخصیتیِ معین می‌دانست که به لحاظ روان‌شناسی پابند و باورمند به مجموعه‌یی از اندیشه‌ها باشد که در زیر حاکمیت جهان‌بینیِ ‌پروتستانی در غرب به‌وجود آمد. سرمایه‌داری همان روحیۀ خاصِ خود را که متکی...

ادامه مطلب...
سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

 بخش بیســت‌ودوم/ فصل ششـم تمرین اگر در آموزش‎های راننده‌گی شرکت کرده باشید، می‎دانید که این آموزش‎ها شامل دو بخش کلّی هستند: بخش اول مربوط به آموزش‎های تیوری که اصول را آموزش می‎دهد و بخش دوم، آموزش‎های عملی است که در آن، تمام اصولی...

ادامه مطلب...
از  جامعۀ‌ «ادبیات‌زده» تا جامعۀ «ادبیات‌فهم»

از جامعۀ‌ «ادبیات‌زده» تا جامعۀ «ادبیات‌فهم»

پیش از این‌که به وضعیت ادبی در جامعۀ ما (افغانستان) بپردازم، لازم می‌دانم توضیحی بدهم دربارۀ «ادبیات‌زده‌گی»؛ زیرا این جستار، توصیف ادبیات‌زده‌گی است. بخش نخستِ این ترکیب، «ادبیات» است ‌که به‌نوعی همۀ ما تصوری از آن داریم (اشتباه یا درست!)....

ادامه مطلب...
نقش نهادهای ‌دینی در فرایند توسعۀ سیاسی افغانستان

نقش نهادهای ‌دینی در فرایند توسعۀ سیاسی افغانستان

بخش دوم/ چهارچوب مفهومی توسعه: این واژه به ‌معنا‌های متعدد به‌کار برده شده است. در ساده‌ترین بیان، عبارت از رشد تدریجی در جهت پیشرفته شدن، قدرتمندتر شدن و حتا بزرگ‌تر شدن است(فرهنگ لغات اکسفورد، 1387: 418). و هم به ‌معنای خروج...

ادامه مطلب...