بنیاد اخلاق بر عقــل اسـتوار است یا بر نقـل؟

بنیاد اخلاق بر عقــل اسـتوار است یا بر نقـل؟

بخش چهارم/ نویسـنده: محمد عابد الجابری - مترجـم: عبدالفتاح اطهر/ از سوی دیگر، اگر اراده به معنای عام را «قناعت فکری» و «تصمیم عقلانی» پی‌ریزی می‌کند، اراده به معنای خاص از منظر صوفیان جایگاهی جُز قلب ندارد و «اراده» یا «اراده و...

ادامه مطلب...
خیـرالقـرون در آیینـۀ تاریـخ!

خیـرالقـرون در آیینـۀ تاریـخ!

بخش سوم/ 2-اخلاق فردی انچه گفته آمدیم به سطح گروهی بود، اما به سطح فردی هم داستان‌ها و حوادث زیادی را کتاب‌های تاریخ و تراجم و طبقات ذکر کرده اند، طوری که صحابه‌یی را در می‌یابید که میان ارتکاب فاحشه یا مقدمات...

ادامه مطلب...
بنیاد اخلاق بر عقل استوار است یا بر نقل؟

بنیاد اخلاق بر عقل استوار است یا بر نقل؟

بخش سوم/ نویسـنده: محمد عابد الجابری/ مترجـم: عبدالفتاح اطهر/ در میراث فارسی خرد و فرزانه‌گی به زبان پادشاهان، وزیران، ادیبان و روحانیان ستایش می‌شود؛ چنان‌که کتاب‌ها و منابع تخصصی زبان و ادبِ عربی مملو از آن است. در این‌جا به پاره‌یی از...

ادامه مطلب...
خیـرالقـرون در آیینـۀ تاریـخ!

خیـرالقـرون در آیینـۀ تاریـخ!

بخش دوم/ نکتۀ سوم: وحی، پردۀ عصمت سلف را می‌درد در قرآن کریم نصوص متعددی آمده است، ستایش‌های مشخصی را برای خیریت و افضلیت می‌گذارد که همۀ آنها بر محور ارزش‌های اخلاقی مانند: تقوا و پیروی نیکو به دور از چارچوب زمانی...

ادامه مطلب...
بنیاد اخلاق بر عقــل اسـتوار است یا بر نقـل؟

بنیاد اخلاق بر عقــل اسـتوار است یا بر نقـل؟

بخش دوم/ نویسـنده: محمد عابد الجابری- مترجـم: عبدالفتاح اطهر/ میراث عربی ناب تنها در واژۀ عقل و مشتقاتِ آن که ریشۀ «ع. ق. ل» دارد، جنبۀ اخلاقی و ارزشی دیده نمی‌شود بلکه در همۀ واژه‌گانی که قرابتِ معنایی با این کلمه دارند، جنبۀ...

ادامه مطلب...