مکتب حنفیانِ جدید

مکتب حنفیانِ جدید

بخش دهم/ د. گرایش‌های تجدید دین در طول تاریخ مسلمانان، ما دو گرایش تجدید دین را داشته‌ایم. یک. گرایش تجدید سلفی: در این گرایش، تجدید دین عبارت از بازگشت به فقه سلف یعنی صحابه و تابعین و تهی‌سازی دین از فقه مذاهب...

ادامه مطلب...
تربیتِ کودک بر عهدۀ کیست؟

تربیتِ کودک بر عهدۀ کیست؟

بخش نخست/ در دوسال اول زنده‌گی، کودک کاملاً به مادر وابسته است؛ نیازهای کودک فقط توسط مادر برآورده می‌شود و پدرها معمولاً تنها شاهد بزرگ شدنِ کودک هستند و نهایت مسوولیت و کمک‌شان، در ارتباط با کارهای کودک، به‌طور غیرمستقیم و...

ادامه مطلب...
نقد و نگاهی به مادۀ چهل‌وسوم قانون اساسی افغانستان

نقد و نگاهی به مادۀ چهل‌وسوم قانون اساسی افغانستان

این تحلیل، به نقد و بررسی دو واژۀ کاربردی مادۀ چهلوسوم قانون اساسی افغانستان میپردازد. «تحصیل رایگان» و «تعلیمات اجباری»، واژه‌هایی اند که ماهیت مادۀ مذکور از آن شکل می‌گیرد. «تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجۀ لیسانس...

ادامه مطلب...
جهانی شدن و محیط زیست

جهانی شدن و محیط زیست

بخش نهم و پایانی/ سهمِ انسانِ افغانستانی از جهانی شدن، با نسیمِ حادثۀ یازدهم سپتمبر کلید خورده است. این حادثه توانست فصل جدیدی از حیاتِ اجتماعی را در مقابلِ دیده‌گانِ ما بگشاید. انسانِ افغانستانی در این دوره، نیازهای جدید و الگوهای...

ادامه مطلب...

تحـریمی‌‌گـری، دشمنـی با نعمـات خـداوند است

در قرآن کریم، بیشترین اعتراض‌ها و انتقادها، نصیب قوم بنی اسرائیل و امت یهود شده است. دین‌داری بد این قوم، ظلم و بی‌عدالتی‌شان، پیامبرکشی‌شان، تحریفات‌شان، نسل‌کشی‌شان، زرع‌سوزی‌شان، بی‌تفاوتی‌شان، سرکشی‌شان، تحریمی‌گری‌شان، فضولی‌شان، سوال‌های بی‌مورد‌شان و ده‌ها مشکل دیگر‌شان، در قرآن کریم...

ادامه مطلب...