شمارش معکوس برای فروپاشی حزب اسلامی

گلبدین حکمتیار برای پیوستن به دولتی که آن را همواره مزدور امریکا می‌خواند، چندین هدف داشت که انسجام مجدد حزب اسلامی و جمع کردن اعضای آن دور خود، یکی از این اهداف بود. از بدو ورود حکمتیار به کابل، این...

ادامه مطلب...
تیوری فقهیِ امام ابوحنیفه

تیوری فقهیِ امام ابوحنیفه

بخش چهارم/ ب) ساختار اصول فقه اصول فقه با موضوعاتی چون بررسی حقوقی ادلۀ فقهی (اعم از نقلی و عقلی)، دسته‌بندی و ازدیاد یا تنقیصِ این ادله و توجیه حاکمیت حقوقی الهی و قانون‌گذاری حاشیه‌یی بشر، شناخته می‌شود که روی همین ملحوظ،...

ادامه مطلب...
رفتار گرایی

رفتار گرایی

بخش سوم/ ر. س. - پیترز مترجم: علی‌رضا غفوری/ وقتی به متافیزیک ارسطویی باز می‌گردیم و شاکلة تعقلی را که او برای توصیف و تبیین رفتار انسانی متناسب تصور می‌کند مطالعه می‌کنیم، نه‌تنها به این مطلب که شکل و موضوع نظریۀ او با...

ادامه مطلب...

جرمِ ترور یستی

طالبان همه تروریست اند؛ به همان معنایی که کنوانسیون‌های شانزدگانۀ بین‌المللیِ ضدتروریسم که افغانستان هم آن را امضا کرده است.* تروریست در این کنوانسیون‌ها تعریف نشده اند، اما تروریسم و اقدامات تروریستی را به وضوح تعریف کرده و بدیهی‌ است...

ادامه مطلب...
تیوری فقهیِ امام ابوحنیفه

تیوری فقهیِ امام ابوحنیفه

بخش سوم/ معرفی، کارکرد و ویژه‌گی‌های اصول فقه اسلامی و به‌خصوص اصول فقهی امام ابوحنیفه یا فقه حنفی را می‌توان به‌صورتِ یک روند رو به رشد در تاریخ تیوری‌های حقوقی ـ فقهی اسلامی دنبال کرد. به همین دلیل، نمی‌توان فضای واحدی...

ادامه مطلب...