از نفوذ هزاران فردِ مشکوک به نهادهای امنیتی جلوگیری شود

دو روز پیش، یک سرباز نفوذی در ولایتِ ننگرهار، پنج سربازِ نیروهای افغانستان را مورد حمله قرار داد و از بین بُرد. او بعد از مسموم کردنِ هم‌اتاقی‌هایش، آن‌ها را به قتل رساند و خود به ساحۀ زیر نفوذِ طالبان...

ادامه مطلب...
زمینی که آسمانش نیز  در مدیریتِ «غیر» است!

زمینی که آسمانش نیز در مدیریتِ «غیر» است!

از زمانی که دولت ـ ملت‌ها بر پایۀ سرزمین، تمامیتِ ارضی و حاکمیتِ ملی شکل گرفتند، حراست از زمین و به تبع آن، آسمان به عنوان مشخصۀ بارزِ دولت‌ها و نشانۀ استقلالِ حکومت‌ها شناخته شد. اکنون فارغ از مسالۀ جهانی‌شدن...

ادامه مطلب...

چرا افغانستان از مسیر راه ابریشمِ جدید خط خورد؟

«افغانستان» در مسیر جادۀ ابریشمِ جدید قرار ندارد.» این خبر با همۀ کوتاهی‌اش، طولانی‌ترین سخن‌ها و شاید حکایتی به درازنایِ تاریخِ راه ابریشم با مخاطبِ افغانستانیِ خود دارد. لقبِ «قلب آسیا» و افتخار و غروری که از رهگذرِ آن همواره نصیبِ...

ادامه مطلب...

ارگ مانیفستِ برتری‌طلبیِ قومی را پاره کنـد

بعد از انتقاد رییس‌جمهوری از فساد و قومیت در ادارات و معرفی کردنِ دو وزارتِ مربوط به تیمِ رقیب به عنوانِ اداره‌های فاسد و قوم‌گرا و چشم‌پوشی از وزارت‌خانه‌های مربوط به خودش، واضح شـد که آقای غنی تلاش دارد که...

ادامه مطلب...

دولت باید از جنگ فرسایشی عبور کند

این روزها، وضعیت امنیتی شمال بحرانی است، از جمله قندوز و بدخشان، مورد تهاجم شدید طالبان قرار داشت و در نهایت، دولت موفق شد که بار دیگر طالبان را در این دو ولایت عقب بزند و امنیت را به شکل...

ادامه مطلب...