نگاهی به ‌«پیــــــــامبر مجنون»؛/  چهارمین مجموعه‌شعرِ روح‌الله بهرامیان

نگاهی به ‌«پیــــــــامبر مجنون»؛/ چهارمین مجموعه‌شعرِ روح‌الله بهرامیان

بخش دوم و پایانی/ ناخودآگاه متن، عمدتاً با تشبیه مضمر،‌ استعارۀ مکنیه،‌ تبادر،‌ انتخاب لغت،‌ اسناد مجازی و به‌طور کلی خروج از هنجار و از این قبیل، قابل ردیابی است(شمیسا،‌ همان: 28). حدود دو قرن شعرِ ما در دام تکرارِ تشبیه...

ادامه مطلب...
نگاهی به ‌«پیامبر مجنون»؛  چهارمین مجموعه‌شعرِ روح‌الله بهرامیان

نگاهی به ‌«پیامبر مجنون»؛ چهارمین مجموعه‌شعرِ روح‌الله بهرامیان

بخش نخست/ 1. سخنِ نخست هنوز هم باورمند به ‌این نظریه‌ هستم که شعر اتفاقی است که در زبان رخ می‌دهد و به ‌قولی، شعر توطیۀ سازمان‌یافته علیه زبانِ معیار است(مارتین، 1395: 21). اتفاق در زبان، به معنای محضِ گشودن زبان...

ادامه مطلب...
خوانشی از مجموعه‌شعری  «تک‌تک پایی ‌‌که اتفاق افتاد» اثر رویین رهنوش

خوانشی از مجموعه‌شعری «تک‌تک پایی ‌‌که اتفاق افتاد» اثر رویین رهنوش

بیشترین غزل در این مجموعه، غزل‌های عاشقانه است. غزل، شعری است در ستایش عشق. بنابراین، کثرت بیان عشق در غزل، قابل تعجب نیست. از طرفِ دیگر شاعر نیز جوان است. جوانی اگر گرفتاری دارد، گرفتاریِ عشق است. در جوانی گرفتاری‌های...

ادامه مطلب...
خوانشی از مجموعه‌شعری  «تک‌تک پایی ‌‌که اتفاق افتاد» اثر رویین رهنوش

خوانشی از مجموعه‌شعری «تک‌تک پایی ‌‌که اتفاق افتاد» اثر رویین رهنوش

  شاید غزل‌گفتن از سویی آسان باشد و از سویی دشوار. آسان به این معنا است؛ غزلی را که قرار است بگوییم پیش از ما گفته‌اند. وزن آن معمولاً قابل استفاده بوده، حدود و ساختار قالب آن مشخص است، حتا قافیه...

ادامه مطلب...
نیستی شناسی هستی

نیستی شناسی هستی

بخش دوم و پایانی/ انسان در نخستین درکِ خویش از نیستی اندیشیده‌ است ‌که بنا به این اندیشیدن به مناسباتِ معنامند در زبان، فرهنگ و آیین رسیده‌ است. این مناسبات، بیانگر رابطۀ تأویل‌پذیر و اندیشیدنی انسان در درک از نیستی است....

ادامه مطلب...
Page 1 of 33712345...1020304050...Last »