تقدم مشروعیت بر شریعت

تقدم مشروعیت بر شریعت

بخش نخست/ از شگفتآورترین پدیده‌ها در جهان اسلام این است که بسیاری از قربانیان خودکامه‌گی – که در میان ما اندک هم نیستند- استبداد و خودکامه‌گی را از نگاه منطقی و فکری مجاز می‌شمارند. این دوگانه‌گی که از نگاه عملی در...

ادامه مطلب...
جهان  پارودیکِ کوندرا  با نگاهی  به رمان «زنده‌گی جای دیگری است»

جهان پارودیکِ کوندرا با نگاهی به رمان «زنده‌گی جای دیگری است»

طبق تعریفی که فرهنگ مریام وبستر از واژۀ Hagiography (سیره‌نویسی، کتاب سیره) ارایه داده، کتاب سیره کتابی‌ست دربارۀ زنده‌گی یک انسان به گونه‌یی که آن را بهتر از آنچه بوده یا هست، نشان دهد. روی هم رفته، «زنده‌گی جای دیگری...

ادامه مطلب...
فرشیدورد؛ شاعر ترکیب و هم‌حروفی در مجموعه‌شعر «نگوگویه‌ها»

فرشیدورد؛ شاعر ترکیب و هم‌حروفی در مجموعه‌شعر «نگوگویه‌ها»

هر مجموعه‌شعر ویژه‌گی‌یی دارد که بر ویژه‌گی‌های دیگرِ مجموعه‌شعر می‌تواند غالب باشد. آنچه در «نگوگویه‌ها» غالب است، «ترکیب و هم‌حروفی» است. بنا بر این ویژه‌گی، عرض شد که فرشیدورد در شعرهای این دفتر، شاعر ترکیب و هم‌حروفی است. پیش از‌...

ادامه مطلب...
آشنایی با  نجم‌العرفا

آشنایی با نجم‌العرفا

درآمد از گذشته‌های دور، از سال‌های ابتدایی مکتب، حیدری وجودی طنین آشنایی بود در گوشم. این آشنایی از طریق دو صوفی به‌دست آمده بود: یکم، از طریق حنجرۀ موّاج و آهنگین صوفی مجید، و دیگری از پنجرۀ شعرهای شفاف و صمیمانۀ...

ادامه مطلب...
روایت  آشنایـیِ با یسـنا

روایت آشنایـیِ با یسـنا

هنوز همان روزهای نخستِ دانشگاه کابل را به یاد دارم. تازه به دانشکدۀ زبان و ادبیات دانشگاه کابل راه یافته بودم. دانشجویانِ ادبیات گه‌گاهی از او به نیکویی نام می‌بردند. می‌گفتند یعقوب یسنا از درس‌خوانده‌گان همین دانشکده است. امروزها او...

ادامه مطلب...