سلفی‌ها و علوم عقلی

سلفی‌ها و علوم عقلی

بخش چهارم/ هدف از علوم عقلی علومی اند که از عقل یا به صورتِ تنها استفاده کرده و به شناخت مسایل و یا تحلیلِ آن می‌پردازند و یا اینکه از عقل برای فهمِ نقل استفاده می‌کنند و یا هم اینکه از...

ادامه مطلب...
میراث حدیثیِ سلفی‌ها

میراث حدیثیِ سلفی‌ها

بخش سوم/ احکام عملی که اصطلاحاً به آن «فقه» گفته می‌شود، یکی از ارکان مهمی‌ست که سلفی‌ها به آن در گذشته‌ها و عصر حاضر توجه نشان داده‌اند، گرچه توجه معاصرین نسبت به گذشته‌گان در این زمینه بیشتر است؛ زیرا گذشته‌گان سلفی...

ادامه مطلب...
میراث حدیثیِ سلفی‌ها

میراث حدیثیِ سلفی‌ها

بخش دوم/ هیچ خردمندی این واقعیت را انکار نمی‌کند که سلفی‌ها توجه زیادی به حدیث دارند و یگانه سرمایۀ آن‌ها که هرازگاهی آن را به رخِ دیگران می‌کشند، حدیث است و با میزان و معیار حدیث است که دیگران را سنجیده...

ادامه مطلب...
نگاهی به ‌«پیــــــــامبر مجنون»؛/  چهارمین مجموعه‌شعرِ روح‌الله بهرامیان

نگاهی به ‌«پیــــــــامبر مجنون»؛/ چهارمین مجموعه‌شعرِ روح‌الله بهرامیان

بخش دوم و پایانی/ ناخودآگاه متن، عمدتاً با تشبیه مضمر،‌ استعارۀ مکنیه،‌ تبادر،‌ انتخاب لغت،‌ اسناد مجازی و به‌طور کلی خروج از هنجار و از این قبیل، قابل ردیابی است(شمیسا،‌ همان: 28). حدود دو قرن شعرِ ما در دام تکرارِ تشبیه...

ادامه مطلب...
نگاهی به ‌«پیامبر مجنون»؛  چهارمین مجموعه‌شعرِ روح‌الله بهرامیان

نگاهی به ‌«پیامبر مجنون»؛ چهارمین مجموعه‌شعرِ روح‌الله بهرامیان

بخش نخست/ 1. سخنِ نخست هنوز هم باورمند به ‌این نظریه‌ هستم که شعر اتفاقی است که در زبان رخ می‌دهد و به ‌قولی، شعر توطیۀ سازمان‌یافته علیه زبانِ معیار است(مارتین، 1395: 21). اتفاق در زبان، به معنای محضِ گشودن زبان...

ادامه مطلب...