رد نظریه جدایی دین از سیاست

رد نظریه جدایی دین از سیاست

بخش سوم/ ترجمه: سیداحمد اشرفی/ سیدمحمدطاهر بن‌عاشور/ -------------------------------------------------------------------- - "وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ" (سورۀ نساء: 5) یعنی: اموال خویش را به دستِ سفیهان ندهید. شایانِ ذکر است که آن نوع اجماع که در بالا به آن اشاره شد، بسیاری از احکام قطعی شریعت که...

ادامه مطلب...
شعر عفیف باختری

شعر عفیف باختری

بخش سوم و پایانی/ 1- شعرهای حایز شرایط((legitimate Poem «شعر حایز شرایط»، شعری که پایه و مایه‌‌ی آن تخیل ثانویه است، شعری که برخواسته از خیال محض و تداعی و تقلید نیست، شعری که به شکل ناآگانه پیام یا وضعیتی را توصیف...

ادامه مطلب...
شعرِ عفیف باختری

شعرِ عفیف باختری

بخش دوم/ از تعریفی که کولریج ارایه می‌‌کند چنین استنباط می‌‌شود که خیال در واقع به عنوان عامل آرایش‌‌دهنده و زینتی شعر بیشتر به دنبال هدف است نه لذت؛ هدفی که با اصول و قواعد ترکیب و تداعی به دست می‌آید...

ادامه مطلب...
شعرِ عفیف باختری

شعرِ عفیف باختری

بخش نخست/ چکیده عفیف باختری، در شمارِ معدودشاعرانِ معاصرِ افغانستان است که می-توان شعرهای او را بر اساس دیدگاهِ «تیلور کولریج» خواند. شعرِ عفیف، تبلور تصویرهای برخاسته از دلِ زبانِ متن و از درون گفتمان شعری اوست. در برخی شعرهای او هیچ...

ادامه مطلب...
یافتـه‌های نـو در بدیع و بیـان

یافتـه‌های نـو در بدیع و بیـان

بخش نهم و پایانی/ -------------------------- 10 انحراف در معنا انحراف در معنا: هرگاه مفهوم شعر با چگونه‌‌گی خواندن، ویا چگونه ادای کلمات و مصرع‌‌ها تغییر یابد، انحراف در معنــــــا به‌وجود می‌‌آید. البته انحراف در معنا غالباً به دلایل آتی واقع می‌‌شود: 1- اشتباه در حرکات...

ادامه مطلب...