ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

بخش چهارم/ اصل تقدم نقد بر فهم اكنون كه اهميت و خطورت نقد تفكر فلسفى غرب تا حدى آشكار و مدلل گشت، بايد در نظر داشت كه نقد يك انديشه يا مكتب نيز داراى معيارها، مهارت ها و آدابى است كه بدون...

ادامه مطلب...
ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

بخش سوم/ فلسفه پراگماتيسم فيلسوفان پراگماتيست رويكردى كاركردگرايانه دارند. توجه جدى آنها به آثار عينى و عملى انديشه هاى فلسفى و پرهيز از درافتادن به دام برخى از بحث هاى عقلى تجريدى محض مى باشد كه هيچ فايده مستقيم يا غيرمستقيم براى...

ادامه مطلب...
ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

بخش دوم/ شهيد مطهرى نيز به تبع استاد خود به اين مسئله باور فراوانى داشتند و اين اعتقاد و دغدغه خود را با اين بيان آشكار مى كنند: تا ذهن را نشناسيم نمى توانيم فلسفه داشته باشيم؛ يعنى شناختن واقعيت بدان...

ادامه مطلب...
ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

چكيده اين مقاله به بررسى اين موضوع مى پردازد كه آيا مطالعه انديشه هاى فيلسوفان غربى براى دانشجويان، طلاب و استادان فلسفه اسلامى امرى بى ثمر و يا وظيفه اى است لازم و ضرورى؟ براى آزمون اين فرضيه، «چهار دليل» اقامه...

ادامه مطلب...
همه چیز درباره زبان فارسی  در چین  از آغاز تا امروز

همه چیز درباره زبان فارسی در چین از آغاز تا امروز

بخش سوم و پایانی/ در قرن شانزدهم (1678-1514) منطقه یارکند در وادی زرافشان در سین کیانگ تأسیس و اوضاع سیاسی- اجتماعی و اقتصادی منطقه تثبیت شد و رو به رشد نهاد. وضعیت فرهنگی منطقه نیز همزمان توسعه یافت و با ورود...

ادامه مطلب...