آرمان ملی به دادستانی‌کل معرفی شد

/

مسوولان روزنامۀ آرمان ملی می‌گویند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌یی، این روزنامه را به دادستانی معرفی کرده است.
ظاهراً موضعی که دلیل معرفی آرمان ملی به دادستانی بوده، نشر یک خبر است که چند ماه قبل در این روزنامه انتشار یافته و در آن گفته شده بود که یکی از متهمان به هراس‌افنگی و همکاری با تروریستان، به ضمانت از زندانی در ولایت بدخشان رها شده است.
مسوولان آرمان ملی می‌گویند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌یی، بدون این‌که از آنان در این مورد معلومات خواسته یا نمایندۀ آرمان ملی را در نشست کمیسیون دعوت کنند، نامه‌یی به دادستانی فرستاده و تقاضای پیگرد قانونی این روزنامه را به دلیل نشر این خبر کرده است.
یکی از دادستانی‌های ریاست تحقیق جرایم دادستانی نیز، مواصلت این دوسیه به آن نهاد را تایید می‌کند.
نهادهای مدافع آزادی بیان و رسانه‌ها، این اقدام کمیسیون رسیده‌گی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌یی و حتا وجود این کمیسیون را غیرقانونی می‌دانند.
محمد فهیم دشتی رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان می‌گوید: « این‌که وجود کمیسیون رسیده‌گی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌یی بر مبنای قانون رسانه‌های همه‌گانی غیرقانونی است، واضحتر از آن است که در مورد آن تبصره شود.»
به گفتۀ دشتی، این کمیسیون غیرقانونی حتا بر اساس معیارهایی‌که باید خود بر مبنای آن فعالیت می‌کند، نیزعمل نمی‌کند. وی می‌افزاید: «حتا اگر بپذیریم که این کمیسیون صلاحیت رسیده‌گی به چنین قضایایی را دارد، باید نخست هر دو طرف (مدعی و مدعی علیه) را دعوت کرده، نظریات هر دو طرف را بشنود و بعد از آن تصمیم بگیرد.»
در ماه‌های اخیر، کمیسیون رسیده‌گی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌یی، بارها رسانه‌ها و خبرنگاران را به دادستانی معرفی کرده و این امر سبب نگرانی‌های شدید در میان اصحاب رسانه در کشور شده است.
فقط یک روز قبل از معرفی آرمان ملی به دادستانی، این کمیسیون پس از مخالفت‌های شدید خبرنگاران، دست اندرکاران رسانه‌ها و نهادهای مدافع آزادی بیان و حامی رسانه‌ها، مجبور شد در تصمیم خود در رابطه به معرفی پرتو نادری، نویسنده و تحلیلگر افغان، تجدید نظر کند و از او رفع اتهام نماید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.