آگاهان: در حکومت وحدت ملی دوست و دشمن تعریف شود

ناجیه نوری / 6 میزان 1393/

اکثریت کسانی‌که در ترکیب حکومت وحدت ملی حضور دارند، هیچ‌گاه بر سرخون سربازان و خانوادۀ شهدای مردم افغانستان با طالبان معامله نمی‌کنند.
شماری از آگاهان نظامی و فعالان مدنی می‌گویند، سیاست حکومت جدید در برابر طالبان مانند سیاست ۱۳ سالۀ حکومت حامد کرزی نخواهد بود و حکومت جدید در برابر طالبان از مدارا و معامله کار نخواهد گرفت.mnandegar-3
به باور آنان، نظام جدید براساس یک توافق‌نامۀ سیاسی به میان آمده و اشخاص و افرادی که از متن این دو ستاد وارد نظام می‌‎شوند، افرادی اند که مخالف سیاست‌های طالبان اند؛ بنابراین موضع‌گیری روشنی در برابر افراط‌گرایی خواهند داشت.
جاوید کوهستانی آگاه نظامی می‌گوید: «برداشت طالبان این است که حکومت وحدت ملی حکومت حامد کرزی نیست که در برابر طالبان از گذشت و معامله‌گری کار بگیرد، بنابر این جنگ و حملات خود را در ولایات مختلف افزایش داده اند».
وی تاکید کرد، بدون شک کسانی‌که در ترکیب حکومت وحدت ملی حضور یافتند، هیچ‌گاه در برابر خون سربازان و خانواده شهدا ازگذشت کار نخواهند گرفت و اجازه نخواهند داد که حکومت برسرخون شهدای مردم افغانستان معامله کند.
به گفتۀ کوهستانی: «اکثریت تیم حکومت وحدت ملی مخالف عملکردهای طالبان و مخالف سیاست‌های افراط‌گرایی هستند؛ اما حتا اگر کسانی بخواهند که مانند دوران حکومت حامد کرزی اعمال نفوذ کنند، نمی‌توانند زیرا هم توافق‌نامه سیاسی و هم ترکیب شورای امنیتی مانع این عملکرد می‌گردد.
وی افزود: «نظام جدید مانند نظام حامد کرزی نیست و بر اساس یک توافق‌نامۀ سیاسی به میان آمده و اشخاص و افرادی که از متن این دو ستاد وارد نظام می‌‎شوند، افرادی اند که مخالف سیاست‌های طالبان اند؛ بنابراین موضع‌گیری روشنی در برابر افراط‌گرایی خواهند داشت».
به باور این آگاه نظامی، اما اگر چند صدایی و چند دسته‌گی در دورن حکومت مبنی بر موضع حکومت نسبت به طالبان به میان آید، بدون شک یک نظام چند پارچه و ضعیف خواهد بود که تنها از چنین حکومتی طالبان سود خواهند برد.
در همین حال، عزیز رفیعی رییس مجتمع‌ جامعۀ ‌مدنی افغانستان می‌گوید: «حکومت جدید باید امنیت را در اولویت کاری خود قرار داده و تعریف مشخصی از دوست و دشمن به مردم افغانستان ارایه کند».
وی افزود: «مسالۀ بسیار مهم این‌که آیا دولت جدید می‌تواند با مشکلاتی که در گذشته با آن مصلحت شده، فایق آید، یعنی می‌تواند سیاست ضد کرزی را در پیش گیرد».
رفیعی تاکید کرد، در درون نظام جدید هم حامیان و مخالفان طالبان وجود دارد؛ اما اگر افغانستان از این فرصت بتواند به عنوان یک فرصت طلایی که حمایت جامعه جهانی را نیز با خود دارد استفاده کند، برای تقویت نظام موثر خواهد بود؛ ولی اگر نتواند از این موقعیت‌ها استفاده کند، در این صورت دوران حکومت حامد کرزی یکبار دیگر تکرار خواهد شد.
به گفتۀ او، اگر این بار نظام جدید یک تعریف مشخص از دوستان و دشمنان مردم افغانستان ارایه نکند، سیاست‌های ۱۳ سال گذشته تکرار شده و بازهم بازندۀ این بازی بزرگ مردم خواهند بود.
و اما سیاست نرم و دوگانۀ حامد کرزی در برابر طالبان طی ۱۳ سال گذشته همواره انتقادهای تندی را به همراه داشته و حامد کرزی به دلیل رهایی اکثریت طالبان از بند و هچنین برادر خطاب کردن آنان، سبب شده بود تا از یک سو طالبان در برابر نیروهای امنیتی افغانستان تقویت شوند و از سوی دیگر، انگیزه درمیان نیروهای امنیتی افغانستان به شدت صدمه ببیند.

اشتراک گذاري با دوستان :