اتحادیۀ بانک‌ها: بانکداری اسلامی نظام پولی کشور را تقویت خواهد کرد

گزارشگر:شنبه 1 حوت 1394 ۳۰ دلو ۱۳۹۴

مسوولان اتحادیه بانک‌های کشور با ابراز این مطلب تاکید می ورزند که درحال حاضر در حدود ۱۱ درصد از شهروندان کشور بیش از۲۸۰ میلیارد افغانی پول‌های نقدشان را دربانک‌ها نگهداری می‌کنند و در صورتی که بانکداری اسلامی در کشور مروج شود، اینکار کمک خواهد کرد تا این پول‌ها را به دوران آورد و نظام پولی کشور را بیشتر از بیش تقویت کرد.
mandegar-3نجیب‌‌الله امیری رییس اجراییه‌یی اتحادیه بانک‌ها در این باره گفته است:” درحال حاضر تقاضا به خدمات معیاری بانکداری اسلامی درکشور بسیار زیاد است واگر این خدمات عرضه شود احتمال دارد که یک رقم چشمیگیری ازسپرده های مردم دربانک ها گردآوری خواهند شد و از سویی هم این پول های راکد مانده به دوران خواهند آمد.”
درهمین حال شماری ازشهروندان کشورنیز برای بهبود اقتصاد ونظام مالی کشورترویج بانکداری اسلامی را مهم میدانند ومیگونید که علاقمندی برای بکارگیری ازخدمات بانکداری اسلامی درکشور بیش از حد است.
با درنظرداشت اینکه درحال حاضر یازده درصد شهروندان کشوربیش از ۲۸۰ میلیاردافغانی ازپول هایشان رابه بانک های کشور آورده اند،به نظرمیرسد که به صدها میلیارد افغانی یی دیگرنزد ۸۹ درصد شهروندان کشوربه گونه راکد وجود دارند که تا کنون درنظام پولی کشوربه دواران نیامده است.
مسوولان اتحادیه بانک ها میگویند که درحال حاضرشماری زیادی ازشهروندان به علت نبود خدمات معیاری بانکداری اسلامی درکشورپول هایشان را به بانک ها نمی آورند.
از سویی هم شماری ازشهروندان کشور میگویند که علاقمندی به خدمات بانکداری اسلامی درکشور بسیار زیاد است واگر این خدمات به گونه معیاری درکشور بکار گرفته شود، شماری زیادی ازباشنده گان بخش های دور دست کشور پول هایشان را به بانک ها خواهند آورد.
محمد الله یک تن از باشنده گان ولایت ننگرهار در این باره گفته است:” ما الحمد الله مسلمان هستیم وبانکداری اسلامی برای ما که برمبنای اصول اسلامی فراهم شود حاضر هستیم که پول های خود را درحساب های اسلامی نگهداری کنیم دربانک ها واین کاربسود ما هم است وبسود کشورما هم.”
حاجی صمد باشنده کندهار گفته است:” من مطمئن هستم که اگر بانکداری اسلامی درکشور ترویج شود، شماری زیادی ازمردم دارایی های نقدی خود را به بانک ها میارند چون این بسود همه ما است.”
این درحالیست که گفته می‌شود درحال حاضر با وجود افزایش ناامنی ها شماری زیادی ازمردم پول های شان رانزد خودشان نگهداری میکنند که اینکار از یک سو سبب ایجاد مصارف مخفی میشود وازسوی دیگر،راکد ماندن بخش بزرگی از پولهای موجود نزد مردم برای اقتصاد کشور زیان باراست.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.