احمدولی مسعود: اذهان مردم را از انتخابات منحرف نسازید

گزارشگر:شنبه 26 عقرب 1397 ۲۵ عقرب ۱۳۹۷

احمدولی مسعود، رییس جریان سیاسی آجندای ملی در جلسۀ کاری جریان آجندای ملی و دیدار با شماری از نخبه‌گان سیاسی و مدنی کشور پیرامون انتخابات، ایجاد حکومت موقت و دعوت آقای اشرف غنی از رهبری آجندای ملی به‌منظور صحبت در مورد صلح، گفت‌وگو و رأی‌زنی کردند.
رییس جریان سیاسی آجندای ملی در این دیدارها گفته است: به تعویق انداختن انتخابات زیر نام صلح با ایجاد حکومت ‌موقت و یا گره زدن آن با تداوم حکومت موجود فاجعه‌بار است.
mandegarبه گفتۀ آقای مسعود: این سیاست برگشت به عقب، دست‌آوردهای یک‌ونیم دهه یک‌جا با حق تعیین سرنوشت مردم، دموکراسی، انتخابات و نظام‌سازی را برای سال‌ها به تعویق خواهد انداخت.
احمدولی مسعود، رییس جریان سیاسی آجندای ملی به این باور است: اگر ارادۀ برای صلح است، باید از درون یک انتخابات شفاف و آزاد گذار کرده با ایجاد دولت ملی با قاعده، از موضع قدرت ملی به صلح برسیم.
او می‌گوید: نیروهایی که از جنگ دست می‌کشند، می‌توانند در انتخابات یا در ساختار دولت پس از انتخابات مشارکت کنند.
آقای مسعود با اشاره به تلاش‌های نمایندۀ ویژۀ امریکا در مورد صلح افغانستان گفت: «مأموریت عاجل شش ماهۀ آقای خلیلزاد بدون طرح روشن و تفاهم مردم، نیروهای طالبانی، تروریسم و حامیان بیرونی آنان را جسورتر ساخته و خون‌های بیشتری را خواهند ریخت».
آقای مسعود همچنان گفته است که ایجاد ادارۀ موقت کوتاه مدت و یا اصلاح و تغییر کمیسیون انتخابات برای مدیریت انتخابات دموکراتیک یک نیاز حیاتی و ملی می‌باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.